ข่าวดี รถยนต์อายุเกิน 7 ปี ชำระภาษีออนไลน์ได้โดยไม่ต้องไปกรมการขนส่ง แต่ยังต้องตรวจสภาพรถกับ ตรอ. ก่อนชำระภาษี
กรมการขนส่งทางบกรองรับให้รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี ชำระภาษีรถประจำปีในรูปแบบออนไลน์โดยไม่ต้องเดินทางมาชำระที่สำนักงานขนส่งได้ทุกอายุการใช้งานแล้ว ซึ่งช่องทางชำระภาษีออนไลน์ของกรมการขนส่งทางบกได้แก่ เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th และแอพพลิเคชั่น DLT Vehicle Tax หรือช่องทางอื่น ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet 

ผู้ที่ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ e-Service จะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ (นับจากวันชำระเงิน) ส่วนผู้ที่ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถใช้หลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราวในระบบเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีก่อนจะได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี ทั้งนี้ผู้ที่อาศัยในกรุงเทพฯ ที่ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ผ่าน DLT Vehicle Tax สามารถเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีได้ด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk ตามสำนักงานขนส่ง 

  1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง)

  2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้)


ส่วนรถยนต์ที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ ต้องตรวจสภาพรถกับ ตรอ. ก่อนชำระภาษีออนไลน์ 

  1. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถกระบะ) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี 

  2. รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี 

  3. รถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี


ที่มา: กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News