คณะกรรมการประกันสังคมมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบเป็นคนว่างงาน ไม่ได้รับค่าจ้าง จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่องทางให้บริการเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ประกันตน สามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  มีเงื่อนไขดังนี้1.กรณีว่างงาน (เนื่องจากเหตุสุดวิสัย) 

  •  นายจ้างไม่ให้ทำงานต้องกักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน หรือไม่เกิน 7,500 บาท/เดือน 
  • กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ได้รับเงินกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้างไม่เกิน 60 วัน หรือไม่เกิน 7,500 บาท/เดือน 

ผู้ประกันตนยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01/7) โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน และนายจ้างรับรองวันที่ลกูกจ้างไม่สามารถทำงานได้ สามารถยื่นคำขอแบบ e-form ได้บนเว็บไซต์ www.sso.go.th

*หมายเหตุ กรณีนายจ้างหยุดชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ (COVID-19) นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงาน ไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามกฎกระทรวง นายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงนให่แก่ลูกจ้างในอัตรา 75% ของค่าจ้าง ตามพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน มาตรา 75 

2.กรณีว่างงาน

  •  2.1. กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินกรณีว่างงาน 70% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน 
  • 2.2 กรณีลาออก ได้รับเงินกรณีว่างงาน 45% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

ผู้ประกันตนขึ้นทะเบียนว่างงาน และรายงานตัวเดือนละ 1 ครั้ง บนเว็บไซต์ www.empui.doe.go.th และยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนว่างงาน (สปส.2-01/7) แบบ e-form บนเว็บไซต์ www.sso.go.th

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการรับสิทธิประโยชน์ รวมถึงลดขั้นตอน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ผ่านช่องทาง e-mail, Web board , Live chat และทาง Facebook : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  หรือโทร 1506 (ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง) 

เครดิตภาพจาก :  เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ที่มา 

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 


บทความที่น่าสนใจ 

 จริงหรือไม่ 9 ข้อสงสัยกับโควิด-19

 ยืนยันไม่ได้! WHO เผย กลั้นหายใจได้นาน 10 วินาที ไม่เท่ากับไร้โควิด

 ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไรไม่ให้สิวขึ้น!