วังเทพทาโร : Wang Thep Taro

วังเทพทาโร : Wang Thep Taro ห้วยยอด, ตรัง

วังเทพทาโร เป็นแหล่งเรียนรู้รากไม้เทพทาโรซึ่งเป็นรากไม้หอมเก่าแก่ของไทยและเป็นไม้มงคลเก่าแก่ของภาคใต้ ทางภาคใต้จะเรียกว่า “ไม้จวงหอม” ปัจจุบันต้นเทพทาโรถูกโค่นทิ้งเป็นจำนวนมากเพื่อขยายพื้นที่ไปปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน ฯ คุณครู จรูญ แก้วละเอียด จึงได้ริเริ่มที่จะอนุรักษ์ไม้เทพทาโรเหล่านี้ไว้ โดยทำการรวมรวมรากไม้เทพทาโรจากที่ต่างๆแล้วค่อยๆนำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปร่างของมังกรที่เป็นสัตว์มงคล แรกเริ่มประดิษฐ์เป็นรูปมังกรจำนวน 84 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ปัจจุบันมีการขยายมีจำนวนมากขึ้น และมีการตั้งเป็นวังเทพทาโรเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคคลที่สนใจ รวมถึงการอนุรักษ์ปลูกสวนไม้เทพทาโรเพื่อมาทดแทนต้นไม้เทพทาโรที่เสียไปอีกด้วย

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ