อ่าวสลักเพชร : Salakpetch Bay

อ่าวสลักเพชร : Salakpetch Bay เกาะช้าง, ตราด

ตั้งอยู่ทางใต้ฝั่งทิศตะวันออกของเกาะ นอกจากเป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุด ที่นี่ยัง เป็นที่ตั้งของชุมชนใหญ่และเก่าแก่ที่สุดบนเกาะช้าง ชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพประมง ชายฝั่ง เดิมทีที่นี่เคยได้ฉายาว่า "เท็กซัสแห่งเกาะช้าง" เพราะเมื่อก่อนเป็นจุดชุมนุม ค้าขายของคนเรือที่มาเทียบท่า เพราะตั้งอยู่เหนืออ่าวที่มีหมู่เกาะและทิวเขาโอบล้อม ช่วยกำาบังคลื่นลมได้ดี ทุกวันนี้เป็นแลนมาร์กหนึ่งของเกาะที่ต้องมาเยือน เพราะทาง ใต้สุดของอ่าวมีหาดเล็กๆ ที่มีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์ คือ จุดที่เกิดยุทธนาวี เกาะช้างในกรณีพิพาททางทะเลระหว่างไทยกับกองทัพเรือฝรั่งเศสในปี 1941

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ