อ่าวบางเบ้า : Bangbao bay

อ่าวบางเบ้า : Bangbao bay เกาะช้าง, ตราด

อ่าวที่อยู่ทางใต้สุดฝั่งตะวันตก ทำาเลเหมาะสำหรับกำาบังคลื่นลม จึงมี หมู่บ้านชาวประมงตั้งรกรากอยู่ตามชายฝั่ง บ้านแต่ละหลังปักเสาลงในทะเล มีสะพาน เชื่อมถึงกัน ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีทั้งทัวร์ดำาน้ำใกล้ๆ เกาะ ร้านอาหาร ทะเลและโฮมสเตย์ของชาวบ้านอยู่หลายแห่ง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ