วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี : Wat MahaThat Ratchaburi

วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี : Wat MahaThat Ratchaburi เมืองราชบุรี, ราชบุรี

วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร สร้างตั้งแต่สมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองราชบุรี ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำแม่กลอง เดิมเรียกว่า “วัดหน้าพระธาตุ” หรือ “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” มีพระปรางค์ก่อด้วยศิลาแลงสูง 12 วา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังที่พระปรางค์ วัดมหาธาตุแห่งนี้ยังคงพบร่องรอยของกำแพงวัดเก่า เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และภายในพระวิหารหลวงประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นแกนหินทรายขนาดใหญ่ ปางมารวิชัยประดิษฐานอยู่สององค์ เรียก ประทับนั่งหันพระปฤษฎางค์ชนกัน

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ