โบราณสถานบ้านดงละคร : Baan Dong Lakorn Archaeological site

โบราณสถานบ้านดงละคร : Baan Dong Lakorn Archaeological site เมืองนครนายก, นครนายก

แต่เดิมเรียกกันว่า “เมืองลับแล” เป็นสถาน ที่ตั้งเมืองโบราณ สมัยขอมมีอำนาจ มีแนว กำแพงเป็นเนินดินและคูเมืองปรากฏอยู่ ชาว บ้าน เรียก กันว่า “สันคูเมือง” ลักษณะของเมืองเป็นกำแพงสูงประมาณ 3 เมตร กว้าง 350 เมตร ยาว 550 เมตร และมีคูเมืองล้อมรอบ 4 ด้าน ภายในบริเวณมีการขุดค้นพบภาชนะดินเผา ลูกปัด พระพิมพ์และซากสิ่ง ก่อสร้างต่างๆ มากมาย ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงความเป็นมาของสถานที่ แห่งนี้ตั้งแต่พุทธ-ศตวรรษที่ 14-16

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ