ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ : Chao Pho Ongkharak Shrine

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ : Chao Pho Ongkharak Shrine เมืองนครนายก, นครนายก

มีเรืองเล่าว่า เมือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติได้เสด็จประพาส จังหวัดปราจีนบุรีโดยเสด็จฯ ผ่านมาตามแม่น้ำนครนายก และได้มาประทับแรม ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ ในปัจจุบัน ระหว่างประทับแรม นายทหารราชองครักษ์ป่วยและเสียชีวิตลง เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ราชองครักษ์ทรงมีพระราชประสงค์ให้ สร้างศาลขึ้นเป็นอนุสรณ์ภายหลังจึงเรียกว่า"ศาลเจ้าพ่อองครักษ์"และใช้เป็นชื่ออำเภอองครักษ์ในเวลาต่อมา

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ