วัดพระธาตุช้างคํ้าวรวิหาร : Wat Chang Kham

วัดพระธาตุช้างคํ้าวรวิหาร : Wat Chang Kham เมืองน่าน, น่าน

วัดธาตุช้างคํ้าวรวิหาร หรือวัดหลวงกลางเวียง วัดนี้พญาภูเข็งเป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1949 มีเจดีย์ช้างคํ้า ซึ่งรูปช้างปูนปั้นเพียงครึ่งตัว แบกองค์พระเจดีย์ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ถือเป็นอีกหนึ่งปูชนียสถานที่เป็นหลักฐานอีกแห่งหนึ่ง

ที่เที่ยวอื่นๆใกล้ๆ