ลูกจ้างที่สงสัยว่าอาจเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นได้ที่ “คลินิกโรคจากการทำงาน” โดยกองทุนเงินทดแทน ไม่เสียค่าใช้จ่าย  

กองทุนเงินทดแทนได้กำหนดชนิดของโรคไว้ดังนี้
1. โรคที่เกิดขึ้นจากสารเคมี
2. โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุทางกายภาพ
3. โรคที่เกิดขึ้นจากสาเหตุชีวภาพ
4. โรคระบบหายใจที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
5. โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
6. โรคระบบกล้ามเนื้อ และโครงสร้างกระดูก
7. โรคมะเร็งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน
8. โรคอื่นๆที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นเนื่องมาจากการทำงาน


ตรวจสอบรายชื่อคลินิกโรคจากการทำงาน ได้ที่ www.sso.go.th

คลินิกโรคจากการทำงาน แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี