ลูกจ้างที่สงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถขอรับการตรวจวินิจฉัยได้ ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีขั้นตอน ดังนี้


1. แจ้งการประสบอันตราย (กท 16) ต่อสำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา เพื่อขอหนังสือส่งตัว (กท.44 )ไปยังโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงาน หรือ ลูกจ้างติดต่อคลินิกโรคจากการทำงานโดยตรง

2. ลูกจ้างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิที่เลือกไว้สามารถเข้ารับบริการคัดกรองเบื้องต้นได้

3. หากผลการวินิจฉัยพบว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งต่อไปยังคลินิกโรคจากการทำงาน แต่ถ้าผลการวินิจฉัยไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัย เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย (ดังกล่าว)

คลินิกโรคจากการทำงาน   คลินิกเพื่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ