วันมาฆบูชา วันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ

-วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

-มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

-พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

-พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา

ปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 ชิลไปไหนเลยได้รวบรวมงานวันมาฆบูชามาฝากกันจ้า

 

1.งานมาฆบูชา ท้องสนามหลวง

10 สถานที่จัดงานวันมาฆบูชา 2558

สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และองค์กรชาวพุทธภาคประชาสังคม จัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2558 ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

วันที่ 4 มีนาคม 2558 เวลา 07.00-09.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เวลา 09.00-17.00 น. มีการเทศน์มหาชาติทำนองหลวง 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมงานในการบำเพ็ญกุศลในวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในวันและเวลาดังกล่าว

 

2.งานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

10 สถานที่จัดงานวันมาฆบูชา 2558

ภายในงานมีการจัดการปฏิบัติธรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเวียนเทียน การจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมพระพุทธศาสนา การแสดงพระธรรมเทศนา และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สำหรับกำหนดการภายในงาน มีดังนี้

เวลา 07.00 น. มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล

เวลา 16.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-340155-6

 

3.งานมาฆบูชา ณ เมืองโบราณ

10 สถานที่จัดงานวันมาฆบูชา 2558

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 นี้ ณ พระธาตุบังพวน ภายในเมืองโบราณ เข้าร่วมงานฟรี ตั้งแต่ เวลา15.00-20.00 น. โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

เวลา 15.00-15.30 น. บริการอาหาร ณ โรงทาน
เวลา 15.30-18.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา จากพระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม

ฟังสวดมนต์บทอุปปาตะสันติและพระปริตร โดยพระสงฆ์ 9 รูป
เวลา 18.30-20.00 น. ร่วมเวียนเทียน ณ พระธาตุบังพวน ซึ่งประดิษฐานพระพุทธเจ้า 28 พระองค์

ภายในงานมีบริการรถราง รับ-ส่ง ฟรี จากบริเวณประตูทางเข้าไปยังพระธาตุบังพวนเพื่อร่วมกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยตลอดเส้นทางท่านจะได้ชื่นชม กับสถาปัตยกรรมความงดงามของสถานที่ต่างๆ อาทิ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-323-4094-9

 

4.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

10 สถานที่จัดงานวันมาฆบูชา 2558

ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา รอบบรมบรรพต ภูเขาทอง

เวลา 06.00 น. - พุทธศาสนิกชน พร้อม ณ บริเวณรอบบรมบรรพต (ภูเขาทอง)

เวลา 07.00 น. - ประธานฝ่ายฆราวาส เดินทางถึงบริเวณพิธี

เวลา 09.00 น. - พระสงฆ์ ทำวัตรเช้า

เวลา 09.15 น. - อุบาสก อุบาสิกา ทำวัตรเช้า

เวลา 09.30 น. - ท่านเจ้าคุณ พระเทพรัตนมุนี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๒

ภาคค่ำ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันมาฆบูชา ณ พระอุโบสถ

เวลา 19.00 น. - พระเดชพระคุณ พระพรหมสิทธิ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระเกศ

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ขึ้นไปบนบรมบรรพต (ภูเขาทอง)

เวลา 20.30 น. - พระสงฆ์ และ พุทธศาสนิกชน เวียนเทียนขึ้นไปบนบรมบรรพต

 

5.หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

10 สถานที่จัดงานวันมาฆบูชา 2558

ภาคเช้า

เวลา 08.00 น. - ร่วมรับฟังธรรมบรรยาย โดยพุทธทาสภิกขุ

เวลา 09.00 น. - กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และสมาทานศีล 5 และศีล 8

เวลา 09.15 น. - พระครูพิลาศสรคุณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ปรารภธรรม

เวลา 10.00 น. - เวียนเทียนประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ

เวลา 10.30 น. - ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล พระสงฆ์ 9 รูป ณ ลานหินโค้ง

เวลา 11.00 น. - พระครูพิลาศสรคุณ กล่าวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนากถา

ภาคบ่าย

เวลา 13.00-16.00 น. - สมาธิภาวนา อานาปานสติ โดย พระมหาสนธยา เขมาภิรโต วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ณ ห้องปฏิบัติธรรมชั้น 2

เวลา 13.30-15.30 น. - เพลินธรรมเสวนา ในหัวข้อ มาฆบูชา ณ โถงโอวาทปาติโมกข์

เวลา 16.00 น.          - เวียนเทียนประทักษิณ รอบบ่าย ณ สังเวชนียสถานสมมติ

เวลา 16.30-18.30 น. - ดนตรีภาวนา เห็นธรรม เมื่อฮัมเพลง โดย ด้วงแมงแสดงธรรม

เวลา 17.30 น.          - สวดมนต์ทำวัตรเย็น และสวดบทคาถาโอวาทปาฏิโมกข์ (แปล) และสมาธิภาวนา ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2

เวลา 18.30 น.          - เวียนเทียนประทักษิณ รอบค่ำ ณ สังเวชนียสถานสมมติ

 

6.ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

10 สถานที่จัดงานวันมาฆบูชา 2558

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

ตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น. - ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม เจริญจิตตภาวนา  เวียนเทียน ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศล

กำหนดการ

เวลา 07.30 น. - พุทธศาสนิกชนเดินทางถึงสมาคม

เวลา 09.30 น. - ฟังธรรม  สาธยายโอวาทปาติโมกข์

เวลา 13.00 น. - ฟังธรรม  ปฏิบัติธรรม  เจริญจิตตภาวนา

เวลา 15.00 น. - เวียนเทียน  ถวายเป็นพุทธบูชา  และถวายเป็นพระราชกุศล

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-455-2525

 

7.วัดอโศการาม สมุทรปราการ

10 สถานที่จัดงานวันมาฆบูชา 2558

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทุกท่านร่วม บวชชี พราหมณี เนื่องในโอกาสวัดมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2558

กำหนดการมีดังนี้

วันที่ 4 มีนาคม 2558

เวลา 09.00 น. - ทำวัตรเช้า

เวลา 15.00 น. - ทำวัตรเย็น

เวลา 19.00 น. - สวดมนต์ ณ วิหารสุทธิธรรมรังสี

เวลา 20.00 น. - พิธีเวียนเทียน ณ พระธุตังคเจดีย์

เวลา 21.00 น. - เจริญจิตภาวนา

 

8.ซีคอนสแควร์ จัดงานบุญยิ่งใหญ่ มาฆบูชามหามงคล

10 สถานที่จัดงานวันมาฆบูชา 2558

กำหนดการเวียนเทียน

รอบที่ 1 เวลา 13.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 15.00 น.

รอบที่ 3 เวลา 17.00 น.

รอบที่ 4 เวลา 19.00 น. (เฉพาะวันที่ 4 มี.ค.)

ตั้งแต่เวลา 13.00 น. อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ เพื่อนำขึ้นประดิษฐานบนแท่นโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ สนิท ชวนปญฺโญเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 5 เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการเถระสมาคม เป็นผู้ประกอบพิธี

 

9.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

10 สถานที่จัดงานวันมาฆบูชา 2558

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ฟังธรรมในวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชาสำหรับปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ซึ่งในปีนี้ คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน ได้จัดกิจกรรมสำหรับพุทธศาสนิกเพื่อเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ฟังธรรม การเทศนาสั่งสอนญาติโยม รวมถึงในช่วงเวลา 20.00 น. จะมีการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ก็ขอเชิญพุทธศาสนิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้โดยพร้อมเพรียง

 

10.วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง

10 สถานที่จัดงานวันมาฆบูชา 2558

กรมการศาสนา คณะสงฆ์เขตบางรักและวัดหัวลำโพง พระอารามหลวง ขอเชิญร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันพุธที่ 4 มีนาคม 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเมีย เวลา 19.30 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เวลา 20.00 น. พิธีเวียนเทียน

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานชิลไปไหน