กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเปิดรับสมัครอาสาสมัครไปปฏิบัติงานและเรียนรู้วัฒนธรรมต่างแดนในโครงการ "อาสาสมัครเพื่อนไทย" (Friends from Thailand - FFT) ประจำปี 2566 โดยรับอาสาสมัครจำนวน 11 อัตรา ประเทศที่สามารถเลือกไปเป็นอาสาสมัคร ได้แก่ กัมพูชา ลาว ภูฏาน เคนยาและญี่ปุ่น โดยมีหลากหลายตำแหน่งให้เลือกสมัคร ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยสอนภาษาไทย ผู้ช่วยประมง นักพัฒนาชุมชนและพัฒนาท่องเที่ยว นักพัฒนาการเกษตรและผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยว


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2. อายุระหว่าง 21-35 ปี

3. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

4. พูด อ่าน  เขียนภาษาอังกฤษ ได้พอสมควร

5. มนุษยสัมพันธ์ดี

6. สุขภาพดี

7. ต้องไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี


เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

1. แบบฟอร์มใบสมัคร

2. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 

5. สำเนาปริญญาภาษาอังกฤษที่ออกโดยสถาบันการศึกษามีตราประทับรับรอง

6. สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน (transcript )ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ

7. ประวัติย่อ (CV) และ Portfolio ภาษาอังกฤษ

8. ใบรับรอง/หลักฐานแสดงประสบการณ์ทำงาน (หากมี)

9. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

10. เอกสารประกอบอื่น ๆ อาทิเอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล


ระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี หรือตามที่ประเทศผู้ขอกำหนด

 

สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย การคัดเลือกผู้สมัครและเงื่อนไขอื่น ๆ สามารถกดดูได้ที่ >> https://chill.travel/3W4ykf6


หากทุกคนสนใจก็สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของตำแหน่งงานและอื่น ๆ รวมถึงดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 


ขอบคุณข้อมูลจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ