สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ประกาศเปิดให้นักท่องเที่ยวยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน พร้อมกันนั้นยังเปิดให้สามารถยื่นวีซ่าประเภทอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคมนี้ ประเภทวีซ่า

1.) วีซ่า L

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว

เอกสารหลัก: 

- เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และใบจองโรงแรม-ที่พัก กรณียื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม กรุณายื่นเอกสาร หนังสือเชิญสำหรับวีซ่าแบบกลุ่ม (Invitation letter for Tourist Group)ที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ได้รับการอนุญาต

2.) วีซ่า M

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ

เอกสารหลัก: 

- หนังสือเชิญที่ออกโดยบริษัท/หน่วยงานในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลผู้ติดต่อ และเบอร์มือถือของผู้ติดต่อ

3.) วีซ่า F

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจกรรมทางด้านการแลกเปลี่ยน เยี่ยมเยือน หรือกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์

เอกสารหลัก: 

- หนังสือเชิญที่ออกโดยองค์กร/หน่วยงานในประเทศจีน

4.) วีซ่า Z 

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน

เอกสารหลัก: - หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ(Notification Letter of Foreigner's Work Permit in the People's Republic of China)

5.) วีซ่า Q1, Q2

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของจีน โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส  พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้อง ปู่ย่าตายาย หลานชายหลานสาว

เอกสารหลัก: 

- หนังสือเชิญจากสมาชิกของครอบครัวที่เป็นชาวจีนหรือชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน

- เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ

- สำเนาบัตรประชาชนจีน สำหรับผู้เชิญชาวจีน

- สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาบัตรอนุญาตถิ่นพำนักถาวร (Permanent Residence ID Card) สำหรับผู้เชิญชาวต่างชาติที่ถือใบอนุญาตถิ่นพำนักถาวรของประเทศจีน

6.) วีซ่า S1, S2

จุดประสงค์: - เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำงาน/เรียน หรือพำนักด้วยจุดประสงค์อื่นในประเทศจีน แบบระยะสั้น หรือระยะยาว โดยมีความสัมพันธ์อันได้แก่ คู่สมรส พ่อแม่ พ่อแม่ของคู่สมรส และลูกที่อายุต่ำกว่า 18 ปี

- เดินทางเข้าจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว   

เอกสารหลัก: 

- หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศจีน

- เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ

- สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย(Residence Permit)ของผู้เชิญ

- กรณีเดินทางเข้าจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัว กรุณาแสดงเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอ   

7.) วีซ่า X1, X2

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษา แบบหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว

เอกสารหลักสำหรับวีซ่า X1: 

- Visa application for study in China(JW201/202) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

- ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

เอกสารหลักสำหรับวีซ่า X2: 

- ใบตอบรับเข้าศึกษา (Admission Notice/Acceptance letter) ทั้งฉบับจริงและสำเนา 

8.) วีซ่า J1, J2

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อเข้าประจำการสำนักงานข่าวต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในจีน(วีซ่า J1) หรือนักข่าวที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศจีนระยะสั้นเพื่อการทำข่าว(วีซ่า J2)

เอกสารหลัก: 

- สำหรับวีซ่า J1 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า

- สำหรับวีซ่า J2 หนังสือชี้แจงเพื่อขอวีซ่าที่ออกโดย ฝ่ายข่าวของกระทรวงการต่างประเทศจีน หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการอนุญาต และหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสำนักข่าวหรือหน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครขอวีซ่า

หมายเหตุ: โปรดติดต่อขอขั้นตอนการดำเนินการขอเอกสารกับฝ่ายข่าวของสถานทูต/สถานกงสุลจีนล่วงหน้า

9.) วีซ่า C

จุดประสงค์: สำหรับลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อปฏิบัติงานด้านการบริการ และการขนส่งทางเรือและเครื่องบิน

เอกสารหลัก: 

- หนังสือชี้แจงหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยบริษัทการขนส่งต่างชาติ หรือหนังสือเชิญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

10.) วีซ่า D

จุดประสงค์: เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการตั้งถิ่นพำนักถาวร

เอกสารหลัก: 

- แบบฟอร์มยืนยันการตั้งถิ่นพำนักถาวรสำหรับชาวต่างชาติ(the Confirmation Form for Foreigners Permanent Residence Status) ที่ออกโดยกระทรวงความมั่นคงของประเทศจีน(Ministry of Public Security) ทั้งฉบับจริงและสำเนา

11.) วีซ่า G

จุดประสงค์: การเดินทางไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามโดยผ่านประเทศจีน

เอกสารหลัก: 

- บัตรโดยสารเครื่องบิน/รถ/เรือแบบต่อเนื่อง โดยระบุวันที่เดินทางออกจากประเทศจีนไปยังภูมิภาคหรือประเทศที่สามเรียบร้อยแล้ว

12.) วีซ่า R

สำหรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถระดับสูง หรือมีความสามารถเฉพาะทาง และเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วนภายใต้ข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน กรุณายื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อบังคับ

หมายเหตุ: เอกสารที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดจะยังไม่รวมเอกสารพื้นฐาน


ขั้นตอนในการยื่นวีซ่าจีน

1. ผู้ที่ต้องการขอวีซ่าจีน(ไม่รวมผู้สมัครขอวีซ่าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ มาเก๊า) กรุณากรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า และนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://visaforchina.org 

2. เมื่อทำการนัดหมายเสร็จแล้ว กรุณาพิมพ์ใบยืนยันการนัดหมาย และแบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมทั้งเซ็นชื่อลงบนหน้ายืนยันของแบบฟอร์มขอวีซ่า 

3. กรุณาเตรียมหนังสือเดินทาง พร้อมเอกสารประกอบคำร้องมายื่นที่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีนกรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย

สำหรับผู้สมัครที่เดินทางเข้าประเทศจีนด้วยจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรม ได้แก่ เยี่ยมเยือนสมาชิกในครอบครัวที่มีอาการป่วยหนัก หรือจัดการงานศพของสมาชิกในครอบครัว หรือเหตุผลจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ กรุณาติดต่อศูนย์ฯวีซ่าจีนล่วงหน้าที่อีเมล์ bangkokcentre@visaforchina.org 

คำร้องของผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาหรือได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น สถานทูตจีนจะเป็นผู้ตัดสินโดยพิจารณาตามสถานการณ์จริงของผู้สมัคร

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าจีน

ข้อมูลจากเว็วบไซต์ https://www.visaforchina.cn/


**สำหรับวีซ่าที่ได้รับการอนุมัติก่อนวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563 แล้วยังไม่หมดอายุ สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง 

**หน่วยงานวีซ่าหน้าด่าน จะกลับมาดำเนินการออกวีซ่าหน้าด่านประเภทต่างๆ อีกครั้ง โดยพิจารณาเป็นไปตามกฎเกณฑ์การอนุมัติ

** การกลับมาใช้กฎการยกเว้นวีซ่าในมณฑลไหหลำ การล่องเรือสำราญผ่านท่าเรือเมืองเซี่ยงไฮ้ คณะทัวร์ที่เดินทางไปเที่ยวเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือมาเก๊า แล้วจะผ่านเข้าประเทศจีนทางมณฑลกวางตุ้ง และคณะทัวร์จากประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าท่องเที่ยวเมืองกุ้ยหลินในเขตปกครองตนเองกว่างซี


ที่อยู่ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน ที่กรุงเทพฯ

1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400            

Call Center 02-207-5888


2.เวลาเปิดให้บริการและวันหยุด

วันเปิดทำการ :วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

เวลารับยื่นใบคำร้อง :9:00 น.- 16:00 น.(คำร้องประเภทด่วน กรุณายื่นคำร้องภายในเวลา 11.00 น.)

เวลาสำหรับจ่ายชำระเงินและรับเอกสารคืน : 9:00 น.- 16:00 น.

ข้อควรจำ :

1. กรุณาหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร และวันก่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์


ที่มา : http://th.china-embassy.gov.cn/th/