BORA Web Portal มีบริการอะไรบ้าง?


  • ตรวจสอบข้อมูลตนเอง – สำหรับตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเอง
  • ระบบลงทะเบียนขอรับบริการล่วงหน้า – นัดหมายเพื่อขอรับบริการล่วงหน้า ณ ที่ว่าการอำเภอ ในการขอรับบริการด้านงานทะเบียนและการขอคัดและรับรองเอกสารทางทะเบียน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ 15 วัน และช้าสุดไม่เกิน 16.00 น.ก่อนวันเข้ารับบริการ
  • ระบบการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง – ผู้ขอย้ายแจ้งความประสงค์ขอย้ายที่อยู่ด้วยตนเอง
  • การมอบหมายปลูกสร้างบ้านใหม่ (ขอเลขที่บ้าน) – การทำธุรกรรมเพื่อขอเลขที่บ้าน
  • การบริการด้วยตนเอง – การทำธุรกรรมเพื่อขอคัดรับรองด้วยตนเอง
  • ตรวจสอบรายละเอียดผู้ไม่ไปใช้สิทธิและผู้แจ้งเหตุจำเป็นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง


ขั้นตอนการลงทะเบียนด้วยตนเอง

1. เลือกหัวข้อลงทะเบียนด้วยตนเอง

2. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล

3. ถ่ายรูปหน้าบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่

4. ถ่ายรูปหลังบัตรประจำตัวประชาชน เมื่อเสร็จแล้วให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันหรือถ่ายใหม่

5. ตรวจสอบข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน หากถูกต้องให้กดยืนยัน

6. ถ่ายรูปภาพใบหน้าตนเอง

7. ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111

8. ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก

9. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน


ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

1. เลือกหัวข้อลงทะเบียนผ่านเจ้าหน้าที่

2. นำบัตรประจำตัวประชาชนใบล่าสุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียนทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนการลงทะเบียน ณ สำนักทะเบียน

3. ทำการเปิดแอปพลิเคชัน D.DOPA พร้อมทั้งอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ

4. ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเพื่อทำการลงทะเบียนสิ่งแทนเอกลักษณ์ดิจิทัล

5. ระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้ถูกต้อง

6. แสกนลายพิมพ์นิ้วชี้กับเจ้าหน้าที่

7. แสกน QR code บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ ด้วยแอพพลิเคชั่น D.DOPA

8. ตั้งค่ารหัสผ่านเหมือนกัน 2 ครั้งโดยต้องไม่เรียงกัน และไม่ซ้ำกันเกิน 4 ตัว เช่น 1234, 1111

9. ระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมโดยระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรก

10. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น หน้าจอจะแสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน
ขอบคุณข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง