หลายคนกำลังกังวลว่าตนเองมีภาวะ Long COVID กันอยู่ใช่ไหม 9 พ.ค นี้ ผู้หายจากโรคโควิด-19จะคลายกังวลอย่างแน่นอนเพราะทุกคนสามารถเข้ารับการวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ณ โรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งในกรุงเทพมหานคร
สำนักการแพทย์กำลังจะเปิดคลินิกรักษาผู้ป่วย Long COVID ในรูปแบบ One stop service คลอบคลุมตั้งแต่การประเมิน การส่งตรวจ การวินิจฉัย การดูแลรักษา การติดตามอาการ และการส่งต่อแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งผู้ที่จะสามารถรักษาในคลินิกนี้ได้ต้องหายจากโรคCOVID-19มานานกว่า 1 เดือน โดยแบ่งการบริการออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 1.ผู้ป่วยจากคลินิกปกติของทางรพ.ที่มีผลตรวจภาวะลองโควิด 2.ผู้ป่วยสงสัยอาการตนเองและเข้ามาที่คลินิกดังกล่าวโดยตรง


เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทั้ง 9 แห่ง ดังนี้โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ, โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์,โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร,โรงพยาบาลราชพิพัฒน์, โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

ตรวจสอบวันและเวลาเปิดของแต่ละโรงพยาบาลได้ที่นี่