อุทยานแห่งชาติภูลังกา ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนม ได้ประกาศเพิ่มโควตานักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำนาคาเป็นวันละ 700 คน / วัน โดยสามารถจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

ขั้นตอนในการเข้าชมถ้ำนาคา

1.จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQโดยเลือกไปที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา ซึ่งผู้ที่ทำการจองคิวจะต้องกรอกชื่อ-สกุลให้ตรงกับบุคคลที่จะเดินทางมาจริง ไม่สามารถขึ้นแทนกันได้

2. เมื่อวันที่เดินทางไปถึงต้องแสดงหลักฐานการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

3. ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน Covid-19 ครบตามเกณฑ์ที่ ศบค. กำหนด 

4. ต้องมีผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ (ผลเป็นลบ) ด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง หรือ ATK ภายใน 48 ชั่วโมง จากสถานพยาบาลที่สาธารณสุขรับรอง ถ้าไม่มีผลตรวจสามารถรับการตรวจได้ที่จุดคัดกรอง โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนเข้าเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา

5. บัตรประจำตัวประชาชนตามรายชื่อที่ทำการจองคิวมา (แทนกันไม่ได้)

6.ชำระค่าเข้าอุทยานและค่าประกันอุบัติเหตุในเขตอุทยานค่าเข้าอุทยาน

ชาวไทย

- ผู้ใหญ่ (อายุ 15-60 ปี)     20     บาท

- เด็ก (อายุ 3-14 ปี)            10      บาท 

- ผู้ที่อายุต่ำกว่า 3 ปีหรือเกิน 60 ปี เข้าชมอุทยานฟรี

ชาวต่างชาติ (ยึดตามสัญชาติ)

- ผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)     200   บาท

-เด็ก (อายุ 3-15 ปี)               100    บาท

ค่าประกันอุบัติเหตุในเขตอุทยาน

- ชาวไทย           10      บาท

- ชาวต่างชาติ     40     บาท

7. ติดต่อจุดลงทะเบียนอาสาฯ เพื่อรับอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการนำทางและบริการนักท่องเที่ยวตลอดเส้นทางการเดินทาง (ค่าบริการอาสา ขึ้นอยู่กับสินน้ำใจของนักท่องเที่ยวจะมอบให้อาสาได้โดยตรง)

8. เข้าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวถ้ำนาคาตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานและอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

 หมายเหตุ หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ทำการจองกับกลุ่มทัวร์ หรือหน่วยงานใด ๆ ที่ไม่ใช่กับอุทยานแห่งชาติภูลังกา แล้วไม่ได้รับหลักฐานการจองคิวอย่างถูกต้อง นักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าเที่ยวชมถ้ำนาคา และทางอุทยานแห่งชาติภูลังกาจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น นักท่องเที่ยวจะต้องทำการติดต่อกับกลุ่มทัวร์หรือหน่วยงานนั้น ๆ ให้รับผิดชอบในส่วนนี้

หมายเหตุ

ปิดการท่องเที่ยวและพักค้างแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูลังกา ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2565 เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ และปรับปรุงจุดต่าง ๆ จะสามารถจองคิวของวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ได้ในเวลา 00:00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2565 (หลังเวลา 23:59 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2565)