กดรับสิทธิ์ได้แล้ววันนี้ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ คนละครึ่งเฟส 4 เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนทัวร์เที่ยวไทยขยายเวลาถึง 30 เมษายนนี้ สำหรับผู้ใช้เดิมสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปฯ เป๋าตังได้เลย สำหรับผู้สมัครใหม่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราที่ยวด้วยกันได้แล้ววันนี้ ส่วนโครงการคนละครึ่งเปิดให้สมัครเพิ่มวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้เริ่มแล้ว 3 โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล คนละครึ่งเฟส 4 เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 และทัวร์เที่ยวไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้


โครงการคนละครึ่งเฟส 4

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาท ต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - วันที่ 30 เมษายน 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะเป็นการช่วยเติมกำลังซื้อให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการในส่วนของการลงทะเบียนและการใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 มีรายละเอียดและระยะเวลาดำเนินโครงการในเบื้องต้น ดังนี้

 สำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 (คนเดิม) จำนวน 27.98 ล้านคน จะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไปโดยจะต้องเริ่มใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 22.59 น. หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ โดยสิทธิ์ที่เหลืออาจจะนำมาพิจารณาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ซึ่งหากยังประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกับประชาชนทั่ว ทั้งนี้ หากยืนยันสิทธิ์และใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ครั้งแรกในระยะที่กำหนดสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ส่วนประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จนกว่าจะครบจำนวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ โดยสามารถใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งช่องทางการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีเป็นประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการ/โครงการอื่นของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com

2. กรณีประชาชนที่ไม่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง .com

โดยคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชน ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว


โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

ระยะเวลาโครงการ
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2565 สำหรับผู้ใช้เดิมสามารถกดยืนยันสิทธ์ผ่านแอปเป๋าตังได้เลย

เริ่มลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 (สำหรับผู้ไม่เคยลงทะเบียนโครงการเราด้วยกัน)
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 65 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. 

ลงทะเบียนที่นี่>>www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการภาคประชาชน
1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

รายละเอียดโครงการ

สนับสนุนส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก
- รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
- จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
- เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
- รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
- จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
- คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

- รัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้า G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
- สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และ เชียงราย รัฐบาลคืนเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อ 1 ผู้โดยสาร เข้าทาง G-Wallet โดยห้องพัก 1 ห้อง ได้สิทธิ 2 ผู้โดยสาร
- จะต้อง Check out จากห้องพักและบินกลับแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้
- ผู้ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้จองห้องพักในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และเป็นผู้จองและร่วมโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น
- ประชาชนสามารถใช้ Booking No. ที่จองตั๋วเครื่องบิน 1 หมายเลข ต่อการจองห้องพัก 1 ครั้งในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
- ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ระหว่างวันที่ 8 ก.พ. – 5 มิ.ย. 2565 ระหว่างเวลา (06.00 น. - 21.00 น.) โดยเป็นตั๋วเครื่องบินที่ทำการจองและออกเดินทางระหว่างวันที่ 3 ก.พ. - 31 พ.ค. 2565
- สามารถกรอกและยืนยันข้อมูลขอรับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินวันสุดท้ายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 21.00 น.

**หมายเหตุ ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใข้สิทธิ**


โครงการทัวร์เที่ยวไทย

รายละเอียดโครงการ
- รัฐบาลสนับสนุนค่าแพ็คเกจท่องเที่ยว 40% ไม่เกิน 5,000 บาท/สิทธิ
- กำหนด 1 สิทธิ/คน จำนวน 2 แสนสิทธิ

ระยะเวลาโครงการ

- 8 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565

คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. มีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
3. ไม่สามารถใช้แพ็คเกจท่องเที่ยวของโครงการทัวร์เที่ยวไทยในช่วงเวลาเดียวกับการเข้าพักโรงแรม/ที่พักของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ได้

วิธีการใช้งานโครงการทัวร์เที่ยวไทย

1. ติดตั้งแอปฯ “เป๋าตัง” ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ
2.ประชาชน ติดต่อ ผู้ประกอบการน าเที่ยว โดยตรงเพื่อจองแพ็คเกจ

*ประชาชนจองแพ็คเกจก่อนเดินทาง 7 วัน
*ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ/คน
*รัฐสนับสนุน 40% ไม่เกิน 5,000 บาท/คน

3.ผู้ประกอบการนำเที่ยวตรวจสอบ แพ็คเกจ และทำรายการผ่านทาง“ถุงเงิน”
4.ประชาชนรับการ แจ้งเตือนชำระเงินค่าแพ็คเกจ 60%ผ่าน G Wallet “เป๋าตัง”

*ประชาชนควรเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนชำระค่าแพ็คเกจทัวร์

* หากไม่มีชำระเงินภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ทำการจองระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ

5.เช็คอิน ณ จุดนัดพบ ที่กำหนดโดยผู้ประกอบการนำเที่ยว เมื่อถึงวันเดินทาง
- สแกน QR เช็คอินบนแอปฯเป๋าตัง
- สแกนหน้าบนแอปฯถุงเงิน ของผู้ประกอบการนำเที่ยว ทั้งจังหวะเช็คอิน และเช็คเอ้าท์