3 ขั้นตอนจ่ายภาษีรถออนไลน์ จ่ายง่ายผ่านมือถือ




กรมขนส่งทางบกแนะ 3 ขั้นตอน ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง โดยสามารถชำระผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax สำหรับรถยนต์อายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุไม่เกิน 5 ปี จ่ายได้เลยทันที แต่ถ้ามากกว่านั้นต้องผ่านการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ก่อนจึงจะสามารถยื่นชำระผ่านช่องทางออนไลน์ได้


3 ขั้นตอนการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ดังนี้


- ขั้นตอนที่ 1. ตรวจสอบวันครบอายุภาษีรถประจำปี ตรวจสอบที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ ที่เมนู สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี ชำระภาษีรถประจำปีล่วงหน้าได้ 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี


- ขั้นตอนที่ 2. เตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย คู่มือรถฉบับจริง หรือ สำเนา, หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หากเป็นรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพ เช่น รถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ให้นำเข้าตรวจกับสถานตรวจสภาพรถก่อน


- ขั้นตอนที่ 3. ชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th และแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax กรณีชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บไซต์ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รอรับเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันชำระเงิน ส่วนการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax สามารถเลือกช่องทางรับเครื่องหมายการเสียภาษีทางไปรษณีย์ภายใน 5 วันทำการ ผู้ที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร สามารถเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีได้ด้วยตนเองที่ตู้ Kiosk ที่ติดตั้งในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครได้อีกหนึ่งช่องทาง

ในส่วนของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติทุกชนิดเป็นเชื้อเพลิง รถโดยสารสาธารณะ และรถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2522 หรือรถที่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปี ติดต่อกันครบ 3 ปี ให้ติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อดำเนินการชำระภาษีรถประจำปี


3 ขั้นตอนจ่ายภาษีรถออนไลน์ จ่ายง่ายผ่านมือถือ