ติดโควิด รักษาฟรี! สำหรับผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39กระทรวงแรงงานย้ำ ถ้าผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ติดโควิด-19 เข้ารับรักษาฟรีได้ทันที ติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 6 มีคณะทำงานประสานสถานพยาบาล Hospitel เพื่อเป็นช่องทางรองรับให้บริการผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการและเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ของกระทรวงแรงงาน ว่า สำนักงานประกันสังคมได้ประชุมร่วมกับผู้แทนและบุคลากรทางการแพทย์ของสถานพยาบาลประกันสังคมจำนวนกว่า 50 แห่งแล้ว เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 และ 39 ที่ติดโควิด ให้ได้รับการดูแล และรักษาฟรีได้ทันที

ปัจจุบันมี สถานพยาบาลในระบบประกันสังคม มี Hospitel จำนวนทั้งสิ้น 12,856 เตียง และจำนวนเตียงว่างคงเหลือ 3,230 เตียง (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ม.ค. 65) พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับ สปสช. ดูแลช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่แสดงอาการเล็กน้อย (สีเขียว) และประสงค์เข้ารักษาในระบบ HI โดยผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนในเว็บไซต์ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ลูกจ้าง/ผู้ประกันตนที่มีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 6 มีคณะทำงานประสานสถานพยาบาล Hospitel เพื่อเป็นช่องทางรองรับให้บริการผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการและเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที


ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์