วิธีตรวจสอบสิทธิและเงื่อนไขการรับเงินเยียวยา 5 พันบาท ลูกจ้างสถานบันเทิง นักดนตรีอิสระ เริ่มจ่ายวันที่ 29 ธ.ค. นี้
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เตรียมจ่ายเงินเยียวยา ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เริ่มจ่ายวันที่ 29 ธ.ค.นี้ เป็นต้นไป


สำหรับคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ มีดังนี้

- คุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา 39

1. ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 สัญชาติไทย มีสถานะเป็นผู้ประกันตน ก่อนวันที่ 8 ธันวาคม 2564 (สำนักงานประกันสังคมจะยึดข้อมูลผู้ประกันตนที่อยู่ในฐานทะเบียนประกันสังคม ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นวันประมวลผล) และสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่ 14 มกราคม 2565

2.ไม่เป็นข้าราชการหรือผู้รับบำนาญตามฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง ณ วันประมวลผล

3.ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

4.ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน จำนวน 1 ครั้ง


โดยเบื้องต้น ทางสำนักงานประกันสังคมได้ชี้แจงคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพศิลปินหรือนักดนตรีอิสระ ผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอเอกสารรับรองความเป็นศิลปินของกลุ่มอาชีพคนบันเทิง

- เข้าร่วมกลุ่มผ่านเพจเฟสบุ๊ค กลุ่มสมาคมศิลปินกลางแจ้ง เพื่อขอเอกสาร หรือ Link แบบฟอร์มรับรอง

- ติดต่อสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยของแต่ละจังหวัดทั้งนี้ ทางสำนักงานประกันสังคม ระบุว่า การรับสิทธิเงินเยียวยาจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแต่ละมาตรา หากต้องการทราบรายละเอียดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ระบบสนทนาออนไลน์ ( facebook inbox , live chat )

- สายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


ที่มา : Facebook สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน