เช็คลิสต์รายชื่อ 46 ประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยได้ไม่ต้องกักตัว เริ่ม 1 พ.ย. 64 นี้เป็นต้นไปวันที่ 21 ต.ค. 2564 กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้


ทั้งนี้ ทางกระทรวงต่างประเทศได้กำหนดเงื่อนไขในการเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับประเทศที่ไม่ต้องกักตัว โดยต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ต่อไปนี้

- ต้องฉีดวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

- ต้องพักอยู่ในประเทศต้นทางนั้นๆ อย่างน้อย 21 วัน (สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องถึง 21 วัน)

- ต้องมีผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง และตรวจอีก 1 ครั้งเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

- ต้องจองโรงแรมหรือที่พักที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA+ หรือที่พักแบบ AQ Hotel 1 คืน เพื่อเข้าพักระหว่างรอผลการตรวจ RT-PCR โดยจะต้องมีเอกสารยืนยันการจองที่พักด้วย

- ชาวต่างชาติต้องทำประกันค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมวงเงินค่ารักษา 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

- หากผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ไม่ต้องกักตัว สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เลย


แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร


ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand