วันมาฆบูชา  วันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน ๔ ประการ คือ

              - พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง ๑,๒๕๐ รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย

              - พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง

              - พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา ๖

              - และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ ๔

               ปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ชิลไปไหนเลยได้รวบรวมงานวันมาฆบูชา ณ สถานที่ต่างๆ ทั่งประเทศ เพื่อให้ทุกคนได้ไปทำบุญกันในวันนี้

๑. งานมาฆบูชา ท้องสนามหลวง

                   สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กิจกรรมภายในงาน อาทิ ตักบตารพระกรรมฐาน สวดมนต์อธิษฐานจิต ฟังธรรม โดยพระอาจารย์อินถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๗.๐๐ น.พร้อมร่วมเวียนเทียน รอบพระบรมสารีริกธาตุ เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
 

๒. มาฆปุณณมีบูชา ณ  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

 
งานมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
 
เช้า
๐๘.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยายเนื่องในวาระวันมาฆบูชาโดย พุทธทาสภิกขุ 
๐๙.๐๐ น. บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีลแล้วรับศีล ๕ และ ศีล ๘
๐๙.๑๕ น. ปรารภธรรมแล้วนำนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา
โดย พระเทพสิทธิมุนี เจ้าอาวาสวัดดุสิดาราม วรวิหาร
๑๐.๐๐ น. เวียนเทียนรอบเช้า ณ สังเวชนียสถานสมมุติ
๑๐.๓๐ น. ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล ถวายภัตตาหารเพล
แด่พระภิกษุ ๙ รูปจาก วัดดุสิดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย 
๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายสังฆทาน พระภิกษุให้พรแล้วฉันภัตตาหาร 
ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้าและคาถาโอวาทปาฏิโมกข์ (แปล) 
กรวดน้ำแล้วปัจจเวกขณ์
๑๒.๐๐ น. ร่วมกินข้าวก้นบาตรจานแมวแบบสวนโมกข์
 
บ่าย
๑๓.๐๐ น. เพลินธรรมนำชม จุดนัดพบ ห้องหนังสือและสื่อธรรม 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. เจริญสติภาวนาอานาปานสติ วันมาฆบูชา 
นำภาวนาโดย พระสมชาย เขมโก
วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม 
ชั้น ๒ ณ ห้องปฏิบัติธรรม
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ภาวนากับดอกไม้บูชา กับสวนโมกข์กรุงเทพ 
ชั้น ๑ โถงกิจกรรม 
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. สมาธิกับขลุ่ยเซน โดย คุณเมธี จันทรา 
วิทยากรอบรม "ฟัง...เสียงในจิตใจ" 
๑๖.๐๐ น. เวียนเทียนรอบบ่าย ณ สังเวชนียสถานสมมติ
๑๗.๓๐น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นและคาถาโอวาทปาฏิโมกข์ (แปล) 
แล้วทำสมาธิภาวนา
๑๘.๓๐ น. เวียนเทียนรอบค่ำ ณ สังเวชนียสถานสมมติ 
๑๙.๐๐ น. เสร็จสิ้นกิจกรรมงานบุญบูชา
 
หมายเหตุ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วงใดช่วงหนึ่งตามอัธยาศัย 
 
ท่านที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพการตักบาตรวันมาฆบูชา ติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจกรรม โทร. ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐
 
 

๓. งานมาฆบูชา ณ วัดสระเกศ

 
                   วันมาฆบูชา ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป, ฟังพระธรรมเทศนา, เวียนเทียน, สวดมนต,์ เจริญจิตตภาวนา ณ วัดสระเกศ และวัดใกล้บ้านทั่วประเทศ พิเศษ กิจกรรมวันมาฆบูชา สำหรับนักเรียน นักศึกษา น้องๆ เยาวชน อาทิ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, การตอบปัญหาธรรมะ, การบรรยายธรรม, สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ,  จัดระหว่าง ๑๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ศูนย์กลางจัดงานวัดสระเกศ ภูเขาทอง
 

๔. ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ ๑๗

 
                 มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ร่วมกับกรุงเทพมหานคร เชิญร่วมงานพิธีทำบุญ ‘ตักบาตรหนังสือดี ครั้งที่ ๑๗’ เนื่องในวันมาฆบูชา ถวายแด่พระสงฆ์จำนวน ๙๙ รูป พร้อมส่งต่อหนังสือให้แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๗.๐๐-๙.๐๐  น. ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่า ราชประสงค์ พร้อมร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ หอประชุมพุทธคยา อาคารอัมรินทร์พลาซ่า ชั้น ๒๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ในวันเดียวกัน สอบถามเพิ่มเติม โทร ๐-๒๖๘๕-๒๒๕๕
 

๕. งานมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ ก.พ.๒๕๕๗ 
 
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในงาน จะเปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ และปฏิบัติธรรม ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ โดยพระสงฆ์ปฏิบัติธรรมที่สวนเวฬุวัน (สวนไผ่) และฆราวาสจะปฏิบัติธรรม ที่อาคารปฏิบัติธรรมหลังใหม่ ส่วนกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาจะปฏิบัติธรรมที่อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา 
 
ส่วนที่ลานองค์พระฯ จะมีนิทรรศการและกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกวัน ซึ่งในวันมาฆบูชา เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๘๖ รูป เวลา ๑๐.๐๐ น. การจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายเป็นพุทธบูชา บริเวณศาลาราย เวลา ๑๖.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีเวียนเทียนที่ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระรัตนสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง บรรยายธรรม เป็นต้น
 
 

๖. งานมาฆบูชา ณ เมืองโบราณ

กิจกรรมงาน “วันมาฆบูชา”
กลุ่มเมืองโบราณ สมุทรปราการ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมงาน “วันมาฆบูชา”
 
ในวันศุกร์ ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ณ พระธาตุบังพวน ภายในเมืองโบราณ สมุทรปราการ
 
เข้าร่วมงานฟรี ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้
 
เวลา ๑๖.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. เข้าร่วมพิธีสวดอุปปาตะสันติ และสวดพระปริตร 12 ตำนาน
เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ขอเชิญร่วมเวียนเทียน ณ พระธาตุบังพวน
 
กลุ่มเมืองโบราณได้ร่วมสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้อัญเชิญดิน จากวัดเวฬุวันมหาวิหาร ณ กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย ซึ่งเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานที่สำคัญ ทั้งยังเป็นวัดแห่งแรกในพุทธศาสนา และสถานที่เกิด “วันมาฆะบูชา” ที่ย่อมาจากคำว่า มาฆปุรณมี แปลว่าการบูชาในวันเพ็ญ เดือน ๓ ( วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ) นับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากมีการประชุมครั้งใหญ่ในพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ทั้งยังเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม โอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรกอีกด้วย
 

๗. งาน มาฆบูชา พุทธบารมี  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา นครราชสีมา 

 
​วันที่  ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
 
มจร.โคราช จัดงาน มาฆบูชา พุทธบารมี ๑๒-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สร้างพระอรหันต์ ๑,๒๕๐ องค์ ปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ และตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ฯ ๑,๒๕๐ รูป ชูกิจกรรม วาเลนไทน์ วาเลนธรรม ความรักความกรุณาของพระพุทธเจ้า โดยนิมนต์พระสงฆ์และนำเด็กเยาวชนเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมหาราช
 
 
สอบถามรายละเอียดที่ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
โทร ๐๔๔-๙๒๔-๕๖๑
 
๘. งานมาฆบูชา จ.ตราด
 
 
                 วัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ทางจังหวัดตราดจึงได้ร่วมกับวัดต่าง ๆ จัดกิจกรรมในทุกวัดโดยเขตอำเภอเมืองตราดในช่วงเช้ามีศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมอยู่ที่วัดบางปรือ ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราดตั้งแต่มีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารและกิจกรรมการรักษาอุโบสถศีล ปฏิบัติธรรม ช่วงค่ำตั้งแต่ เวลา ๑๘.๓๐ น.เป็นต้นไป มีการจัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ตลอดจนพิธีเวียนเทียน ดังนั้นทางจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันดังกล่าวด้วยความพร้อมเพรียงกัน

 

๙. มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร

“มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุฯ” งานบุญสุดขลังแห่งนครศรีธรรมราช
 
ททท.ชวนอิ่มบุญในงาน “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร” ในวันที่ ๑๐-๑๔ ก.พ.๕๗ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนศรีธรรมาโศกราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พบกับกิจกรรมการสาธิตผลิตและทอผ้าพระบฎ ๔ ภาค นิทรรศการแสดงผ้าพระบฎ และเครื่องพุทธบูชา กิจกรรมสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน อัญเชิญและแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นต้น
 
จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงาน “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติเมืองนคร” ในวันที่ ๑๐-๑๔ ก.พ. ๕๗ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสวนศรีธรรมาโศกราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 

๑๐. ขอเชิญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๙ รูปในวันมาฆบูชา ณ ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ อ.หัวหิน

 
                        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหาร – แห้ง  ในวันมาฆบูชา  วันศุกร์ ที่  ๑๔ กุมภาพันธ์นี้  โดยทางศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ  หัวหิน  ได้นิมนต์พระสงฆ์  จำนวน  ๑๐๙ รูป  จากวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอหัวหิน   พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร  อาหารแห้ง  ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เพื่อนำไปช่วยเหลือวัดในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  และเพื่อเพิ่มความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต เชิญร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่นี้ได้ในวันที่   ๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๐๐ น.  บริเวณด้านในศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ  หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
 

เรียบเรียงโดย เกียร์กระปุก