จังหวัดกาญจนบุรีได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อที่  4488/2564  เรื่อง เปิดกิจการโรงแรม และรีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน และแพเพื่อการท่องเที่ยว หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  ดังนี้1.ให้เปิดกิจการโรงแรม รีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกันและแพเพื่อการท่องเที่ยว  ยกเว้นแพเธคยังคงปิดให้บริการ   งดการจัดประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง  และงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องอาหาร

2.สำหรับผู้เดินทางเข้าพักที่โรงแรม รีสอร์ท รวมถึงสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน และแพเพื่อการท่องเที่ยว ต้องให้ข้อมูลกับพนักงานหรือบุคลากรของสถานประกอบการ เพื่อบันทึกและรายงานให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

3.พนักงานหรือบุคลากรของสถานประกอบการ และผู้เข้าพัก ต้อง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ (COVID -19) อย่างน้อย 1 เข็ม

4.ผู้ประกอบการ ต้อง จัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการ Social  Distancing  โดยเน้นหลัก D-M-H-T-T-A  ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี