เช็คเลย! เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนเดินทางโดยเครื่องบิน เที่ยวบินภายในประเทศ  เริ่ม 1 กันยายนนี้ เป็นต้นไป


หลังจาก ศบค. เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร แต่ยังคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดไว้ เช่นเดิม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ได้หารือกับหน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมมาตรการรองรับเปิดเที่ยวบินโดยสารในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้ เป็นต้นไป

การเดินทางด้วยเครื่องบินจะเป็นในรูปแบบระบบปิดสายการบินต่าง ๆ จะเริ่มทำการบินเพื่อให้บริการผู้ที่มีความจำเป็น สามารถเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มได้ในต้นเดือนกันยายนนี้ โดยสายการบินจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรการ การเข้าออกจังหวัดพื้นที่ปลายทาง


เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อการเดินทาง ประกอบด้วย
-  เอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือ เอกสารแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK)
- เอกสารที่แสดงถึงการได้รับการยกเว้น ตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วไม่เกิน 90 วัน ผู้ผ่านการกักตัวแล้ว หรือผู้โดยสารตามโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) เป็นต้น

** สำหรับเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีน ให้แสดงผลการฉีดวัคซีนที่ได้รับจากโรงพยาบาล หรืออาจใช้หลักฐานจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม นำแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ประกอบการเดินทางได้**


ขั้นตอนในการเดินทางด้วยเครื่องบิน

1.เตรียมตัวก่อนเดินทาง

-ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด >> https://www.moicovid.com/

-เตรียมเอกสารและหลักฐานตามที่จังหวัดปลายทางกำหนด ตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง>>https://service.dmsc.moph.go.th/labscovid19/

-ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดอีกครั้งก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

2.ระหว่างเดินทาง

-แจ้งความจำเป็นในการเดินทางผ่านเว็บไซต์>>https://covid-19.in.th/

-ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A

3.ขณะอยู่ในจังหวัดปลายทาง

-ปฏิบัติตามคำสั่งและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดปลายทาง
-ปฏิบัติตามตามมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนด เช่น สังเกตอาการของตนเองตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดปลายทางที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์