เปิดวิธียื่นรับเงินทดแทนกรณีขาดรายได้ เมื่อผู้ประกันตนป่วยโควิดและต้องแยกรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation สามารถขอเบิกเงินค่าทดแทนการขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง
โดยขอใบรับรองแพทย์ หรือแคปภาพหน้าจอจาก Application LINE ที่ใช้ติดต่อกับสถานพยาบาล และภาพสำเนาเวชระเบียน ตั้งแต่เริ่ม - สิ้นสุดการรักษา เพื่อใช้ประกอบการยื่นใช้สิทธิ์


เงื่อนไขการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้
- ต้องส่งเงินสมทบ อย่างน้อย 3 เดือน ภายใน 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์
- กรณีผู้ประกันตนม. 33 ลาป่วย 30 วันแรก รับค่าจ้างจากนายจ้าง (ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน)
- หากต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วัน สามารถยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง (จ่ายครั้งละไม่เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน)

สามารถยื่นเบิกได้ภายใน 2 ปี เมื่อรักษาหายจากอาการเจ็บป่วยแล้ว ได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง