ขยายเวลาปิดเกาะล้านถึง 31 ส.ค. 64 ปิดการท่องเที่ยว 100% จนถึงสิ้นเดือนนี้หลังจากที่เกาะล้าน จ.ชลบุรี ได้มีมาตรการปิดเกาะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 - 24  สิงหาคม 2564 นั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการทีมอาสา covid-19 ชุมชนเกาะล้านได้มีการประชุมเสนอให้ปิดเกาะล้านเพิ่มอีก 7 วัน จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ชาวบ้านได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องมาตรการเปิด-ปิดเกาะล้านต่างๆ และจัดให้มีการลงประชามติ เลือกมาตรการต่างๆ ก่อนดำเนินการรายงานทางราชการต่อไป


ทั้งนี้ ยังคงยึดตามประกาศชุมชนเกาะล้านอันเดิม โดยดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ชุมชนเกาะล้าน ดังนี้

1. ปิดการท่องเที่ยวเกาะล้าน  100 %

2. มาตรการทางเรือ

2.1 งดเดินเรือโดยสารประจำทาง จัดให้มีเรืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนในพื้นที่ ในวันจันทร์-ศุกร์ โดยให้ออกจากเกาะล้าน เวลา 07.30 น.  และ กลับจากพัทยา เวลา 17.00 น. และงดเดินเรือในวันเสาร์-อาทิตย์  เดินทางได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาต จาก ข้อ 3 และ ข้อ 5 แล้วเท่านั้น

2.2 งดการเดินเรือสปีดโบ๊ทและเรือนำเที่ยวทุกชนิด กรณีมีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้เรือสปีดโบ๊ทเดินทางจะต้อง ขออนุญาตก่อนเท่านั้น

2.3 เรือขนส่งอาหาร และเรือขนส่งวัสดุก่อสร้างให้บริการตามปกติ และให้ปฏิบัติงานภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

3. ในกรณีหากประชาชนในพื้นที่เกาะล้านมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางไปยังฝั่งพัทยา ให้แจ้งความจำเป็นและขออนุญาตก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม. โดยไป เช้า-เย็น กลับเท่านั้น  ( วิธีขออนุญาตตามภาคผนวกในหนังสือฉบับนี้ )

4. บุคคลที่มีทะเบียนบ้าน ประกอบกิจการ หรือทำงาน ในพื้นที่เกาะล้านแต่มิได้อยู่ที่เกาะล้านหากถ้ามีความจำเป็นจะต้องเดินทางเข้ามายังพื้นที่เกาะล้านจะต้องขออนุญาตก่อนเดินทาง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง และจะต้องได้รับการตรวจหาเชื้อมาจากนอกพื้นที่เกาะล้านโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงเกาะล้าน และต้องยืนยันด้วยเอกสารใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด19  รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว ก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกัน

5. ในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ป่วยตามแพทย์นัด ให้อยู่ในการพิจารณาของศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้าน

6. การเดินทางเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 กับทางชุมชนเกาะล้าน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต เนื่องจากเป็นการเดินทางเพื่อกิจกรรมในการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข 

7. การขนส่งเงินของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตู้ ATM บนเกาะล้านให้ดำเนินการได้ตามปกติ

8. ขนส่งและไปรษณีย์ ให้นำส่งจดหมายและพัสดุได้บริเวณท่าเทียบเรือหน้าบ้านเท่านั้น

9. เจ้าหน้าที่ที่ต้องลงมาแก้ไขปรับปรุงระบบการติดต่อสื่อสาร โทรคมมาคมบนเกาะล้านให้ดำเนินการได้ตามปกติ

10. ให้ประชาชนชาวเกาะล้านทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ/คำสั่ง ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีโดยเคร่งครัด


ที่มา : Facebook เพจ ข่าวสารเกาะล้าน