เชียงใหม่เริ่มตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่สนามบินกับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้มแล้ววันนี้!

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะเริ่มดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (swab test) ที่สนามบิน กับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส รวมทั้งอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันนี้ 7 กรกฎาคม 2564 โดยจะมีการทดสอบระบบในช่วงเช้าและเริ่มตรวจฯ ในเที่ยวบินขาเข้าที่มีกำหนดลงตั้งแต่หลัง 12.00 น. เป็นต้นไป 

การตรวจ swab ดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่าย และหลังจากตรวจ swab แล้ว ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปกักตัว ณ ที่พักของตนเอง โรงแรมหรือสถานที่กักตัวของรัฐได้ (ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 14)  


ส่วนผู้ที่เข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 15 ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเพื่อขอคำแนะนำต่อไป และเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ผู้โดยสารกรอกข้อมูลใน CM CHANA ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถแสดงหลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ https://cmsdm.net/COVIDH/cm_rule.php

ทั้งนี้หากประสงค์จะขอผ่อนผัน ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 (swab) และไม่ต้องกักตัว กรณีฉีดวัคซีนครบแล้ว (AstraZeneca ฉีดเข็มแรกแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และ Sinovac ฉีดครบ 2 เข็ม หรือวัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) 


ที่มา : Chiang Mai International Airport-CNX