ระยองประกาศปิดชายหาดทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา 20.00 - 05.00 น. เริ่ม 30 มิ.ย. นี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่คำสั่งจังหวัดระยอง โดยมีเนื้อหาสรุปความได้ว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในจังหวัดระยอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ได้เห็นชอบให้ปิดชายหาดทุกแห่งของจังหวัดระยอง ตั้งแต่เวลา 20.00 น. - 05.00 น. ของวันถัดไป ยกเว้น ผู้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ที่มา :  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง กรมประชาสัมพันธ์