ศบศ. เคาะมาตรการเยียวยาโควิด ลูกจ้าง-นายจ้าง ประกันสังคม หยุดงานเหตุสุดวิสัย พื้นที่สีแดงเข้ม ลูกจ้างรับเพิ่ม 2,000 บ. นายจ้างรับ 3,000 บ./รายหัวลูกจ้าง รวม 1 เดือนศบศ. เคาะมาตรการเยียวยาโควิด  ลูกจ้างรับเพิ่ม 2,000 บ. นายจ้างรับ 3,000 บ./รายหัวลูกจ้าง รวม 1 เดือนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิด19 ( ศบศ) เคาะมาตรการเยียวยาโควิด19 ให้กับลูกจ้างในระบบประกันสังคม เฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร โดยจ่ายเพิ่มให้อีก 2,000 บาท/คน  และให้นายจ้าง 3,000 บาทต่อรายหัวของลูกจ้าง มีรายละเอียดดังนี้

1)ลูกจ้าง ประกันสังคมจะจ่ายในกรณีเหตุสุดวิสัย 50% ของฐานเงินเดือนให้กับลูกจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท เป็นเวลา 1 เดือน และจ่ายเงินเพิ่มเติมให้อีก 2,000 บาทต่อคน เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เป็นเวลา 1 เดือน
2)นายจ้าง ประกันสังคมจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จำนวน 3,000 บาทต่อรายหัวจำนวนลูกจ้าง แต่ไม่เกิน 200 คน เป็นเวลา 1 เดือน


สำหรับนายจ้างและลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม หากต้องรับรับความช่วยเหลือดังกล่าว จะต้องดำเนินการ โดย 1)ผู้ประกอบการจะต้องขึ้นทะเบียนเข้าระบบประกันสงคม เพื่อรับเงิน 3,000 บาท โดยจะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่  2)ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม (เฉพาะคนไทย) แล้วเมื่อนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคม จะได้รับเงินช่วยเหลือ  2,000 บาท แต่กลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีสุดวิสัย 50%