อัปเดตล่าสุด! มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2920/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • งดหรือหลีกเลี่ยงเข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด้านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือ ทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต ต้องเป็นผู้เดินทางเข้าพื้นที่ จ.ภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับฉีดวัคซีนAstraZeneca ครบ 1 เข็ม หรือผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน  หรือได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับตรวจ

*หากไม่มีเอกสารดังกล่าว ต้องเข้ารับการกักตัวในที่พัก (Home / Hotel Quarantine) 14 วัน

**ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตชั่วคราว หรือผู้ขนส่งสิ่งจำเป็นไม่เเวะค้างคืน ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทางหรือรับรองการขนส่งสินค้า เพื่อเเสดงแก่เจ้าหน้าที่


มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

  • ผู้เดินทางเข้าพื้นที่ จ.ภูเก็ต อายุ 5 ปีขึ้นไป เดินทางเข้าทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับฉีดวัคซีนAstraZeneca ครบ 1 เข็ม หรือผู้ที่หายจากการติดเชื้อโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน  หรือได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 7 วัน
  • ดาวน์โหลด แอปฯ"หมอชนะ" และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gophuket.com ของผู้เข้าพัก เพื่อแจ้งข้อมูลเดินทางเข้าจังหวัด 
  • กรณีเข้าพักในโรงแรม ให้ผู้ประกอบการจัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคลของผู้เข้าพัก ส่งรายงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล,อำเภอ) ในพื้นที่ตั้งโรงแรม
  • กรณีพักอาศัยในบ้าน ให้เจ้าบ้าน จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคลของผู้เข้าพัก ส่งรายงานแก่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล,อำเภอ) 
  • ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19  (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด (เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะและหมอชนะ)


โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ได้ที่นี่ : คลิก


อัปเดตล่าสุด! มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

อัปเดตล่าสุด! มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต


อัปเดตล่าสุด! มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต