คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็นเวลา 3 เดือน มิถุนายน-สิงหาคม 64


ผู้ประตนมาตรา 33 และ 39 จ่ายเท่าไหร่?

- นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เหลือจ่ายฝ่ายละ 2.5% ของเงินค่าจ้าง 

  • มีรายได้เดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป ใน 3 เดือนนี้เหลือจ่ายฝ่ายละ 15,000 x 2.5% = 375 บาท

  • มีรายได้ไม่ถึง 15,000 บาท ก็จ่ายในอัตรา 2.5% เช่นกัน ตัวอย่าง มีเงินเดือน 10,000 บาท ใน 3 เดือนนี้เหลือจ่ายฝ่ายละ 10,000 x 2.5% = 250 บาท


- ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดเหลืออัตราเดือนละ 216 บาท จากเดิมอยู่ที่เดือนละ 432 บาท


เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และจะกลับมาจ่ายสมทบอัตราเดิมในงวดเดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป