สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 ประกันสังคมเปิดตรวจโควิด-19 เชิงรุก โดยเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 5-11 พฤษภาคม 2564 หลังปิดให้บริการไปเมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา


เกณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่ได้ตรวจโควิดฟรี

  • ผู้สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค สธ. จะต้องมีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการต่อไปนี้ คือ มีไข้ อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่นขึ้น ตาแดง หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก


สถานที่ตรวจ

1.อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง

2.อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานีโดยจะเปิดให้ผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ : https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php และเข้ารับการตรวจตามวันที่และเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้


เมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เรียบร้อยแล้วสามารถกลับบ้านได้ทันที เนื่องจากผลการตรวจจะส่งทางเอสเอ็มเอส (SMS) ให้ผู้ประกันตนทราบตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้


เพื่อความสะดวกรวดเร็วขอให้ผู้ที่มาตรวจนำบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย ซึ่งทั้งสองแห่งจะเปิดตรวจตั้งแต่วันที่ 5-11 พฤษภาคม 64


ขอบคุณข้อมูล : https://chill.travel/3vPd9iT / https://chill.travel/3emOQCZ