สำนักงานเขตทั่กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต ประกาศงดการให้บริการงานด้านทะเบียนในวันเสาร์ ยกเว้นแจ้งเกิด - แจ้งตาย ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย


โดยให้งดบริการ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Senice) และรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service)


ส่วนฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ให้ดำเนินการดังนี้

1.ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขต งดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด - ตาย

2.งดให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service)

3.งดให้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service)

4.พิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ โดยให้นำระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) มาใช้ในการบริหารจัดการผู้มาขอรับบริการ และนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ ‘ไทยชนะ’ มาใช้อย่างเคร่งครัด

5.ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

6. ฃการดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างต้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันราชการปกติ (จันทร์ -ศุกร์) เวลา 16.00 - 18.00 น. โดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ไม่เกิน 30 ราย/วัน เพื่อลดความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการ และดำเนินการฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดและถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จะคลี่คลาย


ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร