คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี


ตามที่ได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยเป็นการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในข้อ 4.3 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 18/2564 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 เป็น พื้นที่บริเวณชายหาด ชายทะเล อ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ห้ามจัดให้มีการมั่วสุมรวมกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค หรือเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงในทุกรูปแบบ เว้นแต่เป็นการออกกำลังกาย การเล่นหรือแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีเห็นชอบให้มีการจัดขึ้นภายใต้มาตรการที่กำหนด


ในส่วนร้านค้าเตียงผ้าใบ ขายอาหารและบริการไม่เกิน 3 ทุ่ม จุดฟรีโซนต้องนั่งเว้นระยะห่างจากกลุ่มอื่น และสวมหน้ากากอนามัย และห้ามดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด ฝ่าฝืน จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


ขอบคุณข้อมูลจาก : เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี