สรุปมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) สำหรับบุคคลที่เดินทางข้ามจังหวัด ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เช็คที่นี่เลย (หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายวัน)


1.จังหวัดภูเก็ต

กลุ่มที่ 1 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม 5 จังหวัดต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

2) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ตำบล, เทศบาล, อบต.) พิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม และสังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring)


ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพักในโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม

(1) คัดกรองอาการและวัดไข้ให้ผู้เข้าพักเมื่อแรกพบ

(2) บันทึกรายระเอียดการติดตามผู้เดินทางตามแบบรายงานแนบท้ายมาตรการนี้

(3) ส่งรายงานให้ศุนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ตำบล, เทศบาล, อบต.) ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม อพาร์ตเม้นท์ รีสอร์ท เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรคตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป


กลุ่มที่ 2 ผุ้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นนอกเหนือจากพื้นที่จังหวัดในกลุ่ม 1 ต้องปฏิบัติ ดังนี้

1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

2) ศุนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ตำบล, เทศบาล, อบต.) พิารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม และสังเกตติดตามอาการตนเอง (Self Monitoring)

2.จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มที่ 1 ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และกรุงเทพมหานคร ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA และจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน เว้นแต่กรณีมีความจำเป็นให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐาน

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA และให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที

ให้ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พัก จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทางและตรวจสอบการลงทะเบียนในระบบ CM-CHANA


3.เกาะสมุย

กำหนดพื้นที่เสี่ยงสูงสุดตามหลักระบาดวิทยาที่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ทุกรายที่เดินทางเข้าเกาะสมุย คือ

1.กรุงเทพมหานคร เฉพาะเขตบางแค  เขตวัฒนา และเขตคลองเตย

2.จังหวัดสมุทรสาคร  เฉพาะอำเภอเมืองสมุทรสาคร

โดยระหว่างรอผลต้องแยกตัวอยู่ในที่พัก และหากผลตรวจไม่พบเชื้อสามารถท่องเที่ยวในเกาะสมุยได้ตามแนวทางที่ ศปก.อ.กำหนด

ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร (เขตอื่นๆนอกจาก 3 เขตที่กำหนด)  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาคร (อำเภออื่นๆ ยกเว้นอำเภอเมืองฯ)  ให้เฝ้าสังเกตุอาการและรายงานสุขภาพตามแบบรายงานที่กำหนด ตามระยะเวลาที่อยู่ในเกาะสมุย หรือจนครบ 14 วัน  โดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 

ยกเว้นพบมีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ให้ส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ โรงพยาบาลเกาะสมุยทันที


4.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีมติเดินทางเข้าสุราษฎร์ธานี ไม่ต้องกักตัว แต่ให้ปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และศบค.อย่างเคร่งครัด


5.จังหวัดน่าน

ผู้ที่เดินทางมาจาก กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และนครปฐม ต้องกักตัวที่บ้านหรือที่พักแรม 14 วัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. 64 เป็นต้นไป ยกเว้น คนที่ได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม หรือมีใบรับรอง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าไม่ติดเชื้อมายืนยัน

ผู้ที่เดินทางจากจังหวัดอื่น ให้เฝ้าสังเกตอาการของตนเอง 14 วัน หากมีอาการผิดปกติ ให้แจ้ง ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ทันที


6.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

หากไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่มีการระบาดสูงสุด* ที่ใช้ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่ต้องกักตัว แต่ให้รักษามาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะใส่หน้ากาก รักษาระยะห่าง


7.จังหวัดเพชรบูรณ์

ขอความร่วมมือแต่ไม่ได้ห้ามหากมีความจำเป็นยังเดินทางเข้าได้ แต่หากเดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ นนทบุรี กักตัวเองภายในบ้าน 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในจังหวัด


8.จังหวัดนครพนม

ขอให้ประชาชนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงทุกคน ที่จะเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม ลงทะเบียนรายงานตัวและปฏิบัติดังนี้

1.ต้องกักตัว 14 วัน

2.กรณีไม่กักตัว ต้องมีผลตรวจเป็นลบจากพื้นที่ต้นทาง หรือที่ รพ.นครพนม ภายใน 72 ชม.

3.บันทึกข้อมูล ผ่าน App. NPM-COVID-19 และ ไทยชนะ

4.รายงานตัว ต่อ จนท.สาธารณสุข ผู้นำชุมชน จนท.อสม.


9.จังหวัดสกลนคร

มาจากพื้นที่สีแดงหรือมีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อมาสกลนครต้องถูกกักตัว ยกเว้น ได้รับวัคซีนแล้ว, มีผลตรวจ (RT-PCR) เป็นลบ (ไม่เกิน 3 วัน) และผลตรวจ Rapid Test เป็นลบ


10.จังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ประกาศว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี

สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ต้องกักตัว โดยกักที่ใดขึ้นอยู่กับพิจารณาคณะกรรมการโรคติดต่อ/เจ้าหน้าที่/ผู้นำชุมชน/อสม.


11.จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ประกอบด้วย กทม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ที่จะเดินทางเข้าโคราช แบบค้างคืน ทั้งที่บ้านพัก หรือโรงแรม รีสอร์ท  อพาร์ตเม้น สามารถเดินทางได้ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ห้ามไปในสถานที่ชุมชน เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานบันเทิง ตลาด พร้อมต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชนภายใน 12 ชม.เมื่อมาถึง

สำหรับ ปชช.พื้นที่สีแดง ที่เดินทางแบบไป-กลับ ต้องรายงานตัวกับผู้นำชุมชนหรือส่วนราชการที่ไปติดต่อเพื่อตรวจวัดไข้เมื่อทำธุระเสร็จให้รีบเดินทางกลับทันทีโดยห้ามแวะไปในสถานที่ชุมชน


12.จังหวัดขอนแก่น

ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง 5 จังหวัด คือกทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ให้รายงานตัวและกักตัวเองที่บ้าน ในช่วงเวลาที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่น


13.จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ได้แก่ กรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ต้องกักตัว 14 วัน หรือขอตรวจ Rapid Test ที่ รพ.บุรีรัมย์ หากผลเป็นลบไม่ต้องกักตัว (ผู้ขอตรวจชำระค่าใช้จ่าย 600 บาท) 


14.จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ที่เดินทางเข้ามาในร้อยเอ็ด ขอให้รายงานตัวกับผู้นำชุมชนหรือ จนท.สาธารณสุข คัดกรองความเสี่ยงเพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด


15.จังหวัดเชียงราย

มาตรการนี้สำหรับผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาเขตจังหวัดเชียงราย ที่มาจากพื้นที่ควบคุม (กรุงเทพฯ, สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี ตาก ราชบุรี) และเชียงใหม่ ให้รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน

กรณีที่เป็นนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงราย "ไม่ต้องกักตัว" แต่ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง 14 วัน หรือเท่ากับอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย


16.จังหวัดลำปาง

หากมีการเดินทางเข้าจังหวัดลำปาง ขอให้ลงทะเบียนโดยการสแกน QR CODE ลำปางชนะ /ไทยชนะ เพื่อบันทึกข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัดลำปาง

  • ที่สถานีขนส่ง สนามบิน และสถานีรถไฟ จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ

  • ขอให้แสดงตนแก่ อสม/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อท่านถึงที่พัก

กรณีมีความเสี่ยงสูง ขอความร่วมมือให้กักแยกตัวเองอยู่ที่บ้านอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 14 วัน


17.จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ที่เดินทางเดินทางกลับบ้านจาก 5 พื้นที่เสี่ยงสูง 5 จังหวัด ได้แก่
1) กรุงเทพมหานคร
2) สมุทรปราการ
3) นครปฐม
4) นนทบุรี
5) ปทุมธานี
ให้ปฏิบัติตัวดังนี้
โหลด App 'ฮักนะอุบล' ลงทะเบียน
- รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ อสม สธ.ใกล้บ้านท่าน
- หากอาการปกติ ไม่ต้องกักตัว 14 วัน แต่ให้สังเกตอาการ 14 วัน
- ตรวจวัดไข้ หากมีอุณภูมิสูงกว่าปกติ !ต้องกักต้ว 14 วัน
- ให้จำกัดบริเวณภายในครอบครัว งดการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆ งดสังสรรค์กับเพื่อนฝูง และเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็เว้นระยะห่างมากให้ที่สุด สำหรับผู้ใดที่มาอุบลเพื่อทำกิจกรรม เมื่อเสร็จภารกิจควรกลับโดยเร็วไว


หากมีการอัพเดตเพิ่มเติม ทางชิลไปไหนจะนำมารายงานต่อไป หรือสามารถตรวจสอบมาตรการของแต่ละจังหวัดได้ที่ : http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของแต่ละจังหวัดดังนี้

  • ประกาศจังหวัด

  • มาตรการ การเดินทางเข้า-ออกจังหวัด

  • ข้อมูลสถานการณ์

  • ช่องทางติดต่อ

  • ข่าวการดำเนินการของจังหวัด


หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายวัน