ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบก ขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ประกอบด้วย

  • ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล

  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

  • ใบอนุญาตขับรถบดถนน

  • ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์

  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

  • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ

  • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ


ให้สามารถยื่นคำขอต่ออายุล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ จากเดิมกำหนดไว้เพียง 3 เดือน ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถมีเวลาในการดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถมากขึ้น

พร้อมขยายระยะเวลารับรองผลการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ e-Learning ทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com จากเดิมมีอายุรับรอง 90 วัน เป็น 6 เดือน นับแต่วันที่ผ่านการอบรมให้สอดคล้องกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด


โดยผู้ต้องการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถขอให้จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ดาวน์โหลดฟรี iOS : https://apple.co/2GIHARd แอนดรอยด์ : http://bit.ly/2IkLpyO หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก


ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News