ด่านตรวจกลับมาอีกครั้ง เริ่มคืนนี้ 1 เมษายน 64 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะมีการตั้งด่านตรวจต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ด่านกวดขันวินัยจราจร ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ ด่านตรวจวัดมลพิษทางอากาศ ด่านอาชญกรรม ฯลฯ


เน้นความโปร่งใส เป็นมาตรฐาน ตรวจสอบได้ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ด่านเมา จากเดิมเคยมีปัญหาร้องเรียนต่างๆ ก็จัดให้มีกล้องบันทึกภาพแบบเรียลไทม์ไว้ประจำจุดที่มีการยืนยันผลด้วย

รวมถึงจัดทำฐานข้อมูล TPCC (Traffic Police Checkpoint Control) เพื่อกำหนดจุดตั้งด่าน ลงรายชื่อผู้ปฏิบัติในด่านต่างๆ ลงในแผนที่ ซึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบ  การตั้งจุดตรวจ มีการซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการหรือไม่ ด่านทุกด่านจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับการ ซึ่งจะต้องมีเหตุผลในการตั้งด่าน


ส่วนการจะตั้งจุดตรวจจะมีผู้ควบคุมกำกับดูแล คือ ผู้บังคับการในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้จะมีป้ายแสดงข้อความ หากต้องการร้องเรียนได้ที่สายด่วนตร.1599 และเบอร์โทรศัพท์ผู้บังคับการในพื้นที่นั้นๆ


ขอบคุณข้อมูลจาก : https://chill.travel/39yTDhL / https://chill.travel/3fxUDGK