‘พัทยา’ ได้รับคัดเลือกให้เป็น Area Quarantine ซึ่งเป็นโครงการนำร่องจาก 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ , ภูเก็ต, กระบี่, สุราษฎร์ธานี (เกาะเต่า, เกาะสมุย และเกาะพงัน) และชลบุรี (พัทยา) ซึ่งจากมติเห็นชอบร่วมกันของ 3 กระทรวง คือ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงคมนาคม เพื่อให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่นำร่องในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 นี้


โดยเป็นรูปแบบของ Area Hotel Quarantine ก็คือ เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางถึงประเทศไทย จะมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วกักตัว 3 วันในโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ Area Hotel Quarantine หลังจากนั้น สามารถท่องเที่ยวได้เฉพาะภายในพื้นที่โรงแรม 15 วัน ซึ่งจะมีการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามระบบอีก 2 ครั้ง เมื่อพบว่าปลอดเชื้อ จึงสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทั่วประเทศไทย

ขณะนี้มีสถานประกอบการ กว่า 20 แห่ง ของเมืองพัทยาเสนอรายชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการแล้ว โดยจะต้องผ่านการพิจารณาจาก ‘ศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดชลบุรี’ และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและมาตรการควบคุมโรคของทางภาครัฐด้วย


ขอบคุณข้อมูลจาก : วิทยา คุณปลื้ม