ธนาคารออมสินเปิดรับฝากเงินประเภท ‘เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี’ ให้ดอกเบี้ยในอัตราพิเศษแบบขั้นบันได สูงสุด 10.8% ต่อปี ระยะเวลาฝากเงิน 108 วัน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.08% ต่อปี 


เงื่อนไขการฝากเงินเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี

1.เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น

2.แสดง SMS จากเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับสิทธิในการฝากเงิน (ห้ามถ่ายรูป SMS มาแสดง) และฝากเงินได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 เท่านั้น

3.ผู้ฝากเงินจะต้องเป็นบุคคลที่มี ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิฝากเงินสำเร็จ และได้รับ SMS จากธนาคารเท่านั้น

4.เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และรับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยจำนวนเงินที่ฝาก ต้องไม่เกิน จำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้

  • วันที่ 1 – 80 : ร้อยละ 0.25 ต่อปี

  • วันที่ 81 – 100 : ร้อยละ 0.50 ต่อปี

  • วันที่ 101 – 108 : ร้อยละ 10.80 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.08 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 1.27 ต่อปี)

5.ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท แต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่จองสิทธิ และต้องฝากเพิ่มภายใน วันที่ 1 เมษายน 2564 เท่านั้น

6.ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล

7.ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน

8.ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ฉลอง 108 ปี ตามความเหมาะสม

สำหรับใครที่สนใจมีวิธีลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษฉลอง 108 ปี ดังนี้

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 เปิดลงทะเบียน จำนวน 2 วัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น. หรือวงเงินจองสิทธิจะหมด

  • วันที่ 25 มีนาคม 2564 วงเงินจองสิทธิ วันละ 1,500 ล้านบาท

  • วันที่ 26 มีนาคม 2564 วงเงินจองสิทธิ วันละ 1,500 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท


ผ่าน 2 ช่องทางออนไลน์ คือ

1. เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

2. Line Official : @GSBSocietyขอบคุณข้อมูลจาก : www.gsb.or.th