สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขยายจองสิทธิฉีด 'วัคซีนไข้หวัดใหญ่' สำหรับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

1.หญิงมีครรภ์ แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เมื่อมีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป

2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี

3.ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)

4.ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

6.โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

7.โรคอ้วน มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร


ซึ่งจะขยายการจองสิทธิฉีดวัคซีนไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 และเข้ารับบริการฉีด 'วัคซีนไข้หวัดใหญ่' ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง สามารถจองสิทธิฉีดวัคซีนผ่าน 4 ช่องทางหลัก คือ

1.สายด่วน สปสช. โทร. 1330 กด 1 หลังจากนั้นกด 8 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. (ทั่วประเทศ)

2.หน่วยบริการประจำหรือโรงพยาบาลในระบบบัตรทอง (ทั่วประเทศ)

3.Line @UCBKK สร้างสุข (เฉพาะผู้มีสิทธิบัตรทองหรือพักอาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. และวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

4.ความร่วมมือระหว่าง สปสช. และธนาคารกรุงไทย ในการจัดทำระบบจองสิทธิฉีดวัคซีนผ่าน Health Wallet บนแอพพลิเคชันเป๋าตัง ได้มีการขยายการลงทะเบียนผ่านระบบนี้ให้ครอบคลุมประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้ง 7 กลุ่ม จากเดิมจำกัดเฉพาะผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปเท่านั้น เป็นการเพิ่มช่องทางการจองสิทธิฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเพิ่มขึ้น


ขอบคุณข้อมูลจาก : http://chill.travel/30yY7zV