ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร รายละไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน


เงื่อนไขการกู้

  • ไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้

  • ชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน หรือ 30 งวด

  • แบ่งค่างวดตามที่สามารถชำระได้ แบ่งเป็น รายเดือน 3 เดือน 6 เดือน

  • พักหนี้ 6 เดือนแรกนับจากวันกู้

สามารถลงทะเบียนเพื่อยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-30 มิ.ย. 64


สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการข้างต้นกับ ธ.ก.ส. ผ่านช่องทาง LINE Official BAAC Family หรือเว็บไซต์ https://restloan.baac.or.th


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์