เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้การเดินทางไป-กลับต่างประเทศเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และวุ่นวาย แต่ถ้าหากมีความจำเป็นที่ต้องเดินไป-กลับต่างประเทศในช่วงนี้ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และต้องทำอย่างไร โดยจะเป็นการยกตัวอย่างการเดินทางเข้า-ออก จากประเทศไทย ไปยัง ประเทศอังกฤษ


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ

- Visa

- Passport

- ผลตรวจ Covid-19 PCR TEST (72 ชั่วโมงก่อนบิน)

- Consent Form (จากสายการบิน) 

- สถานที่กักกันตัวเอง (Self Isolate) เป็นระยะเวลา 11 วัน 10 คืน

- Passenger Locator Form (48 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศอังกฤษ)


ผลตรวจ Covid-19 PCR TEST (72 ชั่วโมงก่อนบิน)

- เอกสารการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ในระบบทางเดินหายใจ ที่จะต้องออกโดยโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากสถานฑูต ดูที่นี่ : รวมสถานที่ตรวจโควิดแบบ PCR ราคาไม่เกิน 3,000 บาท


Consent Form (จากสายการบิน)

- เดินทางต่างประเทศช่วงโควิดสายการบินก็มีการออกแบบฟอร์มมาเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของแต่ละประเทศ ซึ่งแบบฟอร์มจากสายการบินนี้ จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันตามแต่ละสายการบิน ขึ้นอยู่กับแต่ละเส้นทางและเที่ยวบิน ตามข้อตกลงเงื่อนไข แบบฟอร์มจากสายการบินนี้ส่วนใหญ่จะใช้ควบคู่กับ COVID-19 PCR TEST ทุกครั้ง


- สามารถตรวจเอกสารเบื้องต้นจากสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ได้ ที่นี่ : https://www.qatarairways.com/en-th/travel-alerts/requirements.html


Passenger Locator Form (48 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศอังกฤษ)

- เอกสารเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับผู้ที่ เดินทางต่างประเทศช่วงโควิด ที่ทางตรวจคนเข้าเมืองประเทศอังกฤษมีข้อกำหนดให้กรอกข้อมูลก่อนการเดินทางเข้าไปยังประเทศอังกฤษ หากไม่ได้ทำการข้อกำหนดจะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจจะทำให้ต้องเสียค่าปรับได้


- กรอกข้อมูล Passenger Locator Form ผ่านระบบออนไลน์ที่นี่ : https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk


เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย

- Passport

- Certificate Of Entry (COE)

- ใบรับรองแพทย์ หรือ เอกสาร Fit to Fly (72 ชั่วโมงก่อนบิน)

- ใบจองโรงแรม ASQ หรือ กรณีบินด้วย RePAT Flight กรุณาตรวจสอบว่าสามารถใช้สิทธิ์เข้าใช้ SQ ได้หรือไม่อีกครั้ง

- Covid-19 PCR TEST (ตามเงื่อนไขของสายการบินและหน่วยงานภาครัฐ) (72 ชั่วโมงก่อนบิน)

- Consent Form (ถ้ามี)


เมื่อเดินทางถึงไทยเอกสารที่ยื่นเพิ่มเติม ได้แก่

- ThailandPlus Application

- แบบฟอร์ม ต.8


เอกสารที่ใช้ในการเข้าประเทศไทยนั้นโดยเฉพาะ ใบรับรอง COE นั้น จะมีอายุเพียงแค่ 15 วันหลังจากได้รับการอนุมัติ หากเกินกำหนดเวลาผู้ที่ต้องการเดินทางจะต้องขอใบรับรองใหม่ทั้งหมด


ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยหนังสือเดินทางไทย

1. เตรียมเอกสาร เช่น หนังสือเดินทาง และกรอกเอกสารขอ Certificate of Entry (COE) https://coethailand.mfa.go.th/ รอผลการอนุมัติ pre-approve ภายใน 3 วัน

2. หลังจากกรอกเอกสารเรียบร้อย จะต้องจองตั๋วเครื่องบิน และโรงแรม ASQ เพื่อใช้ในการอัพโหลดเข้าไปยังระบบของ COE

3. ตรวจโควิด-19 ในระบบทางเดินหายใจ (COVID-19 PCR TEST) และขอใบรับรองแพทย์ (Fit To Fly Certificate) ใบรับรองแพทย์นี้จะสามารถใช้งานได้ทันทีหลังจากได้รับผลแล้ว 72 ชั่วโมง หากเลยระยะเวลาดังกล่าวจะต้องขอเอกสารทั้งหมดใหม่อีกครั้ง

4. รับผลการตรวจ COVID-19 และกรอกเอกสารจากทางสายการบิน (Consent Form) (ถ้ามี)

5. เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้ว จะมีการตรวจเอกสารทั้งหมด หลังจากนั้นจะต้องดำเนินการเข้ากักกันด้วยตัวเองในโรงแรม ASQ หรือ SQ เป็นระยะเวลา 16 วัน 15 คืน และจะต้องมีผลตรวจเป็น “ลบ” ทั้ง 2 ครั้ง ในขณะที่กักกันตัวเองอยู่ในโรงแรม ASQ / SQ หลังจากนั้นจึงจะสามารถเดินทางภายในประเทศไทยได้ตามปกติ


ขอบคุณข้อมูลจาก : http://chill.travel/3qX3GDS / http://chill.travel/2P1rRmy