หลังจากที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาครถูกสั่งปิดมานานตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 พื้นที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการคัดแยกผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ออกจากพื้นที่แล้ว และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกจำนวนหนึ่งอีกทั้งตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครและอาคารหรืออาคารที่พักอาศัย  มีลักษณะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ตามหลักสุขาภิบาล จึงต้องให้มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่และที่อยู่อาศัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ซึ่งหากให้ดำเนินการการซื้อ การขาย การค้า และการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้ง และสัตว์น้ำประเภทอื่นๆ ในขณะนี้อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคขึ้นอีก จึงมีคำสั่งดังนี้


1.ห้ามเปิดดำเนินกิจการใดๆ โดยให้หยุดการซื้อ การขาย การค้า และการทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นในพื้นที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงการสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

2.ให้ปรับปรุงอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ให้มีความมั่นคงแข็งแรง และกำหนดจำนวนผู้พักอาศัยให้สอดคล้องกับขนาดพื้นที่ และจำนวนห้องพัก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ้ำอีก


3.เมื่อดำเนินการตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้ว ให้เสนอแนวทางปรับปรุงตลาด ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาครพิจารณา และเมื่อดำเนินการปรับปรุงตามที่เสนอเสร็จ จึงสามารถดำเนินการ กิจการซื้อขาย คัดแยก แปรรูปกุ้งและสัตว์น้ำประเภทอื่นได้ หรือเปิดดำเนินการในอาคารหรืออาคารที่พักอาศัยได้


หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง มีโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์