ประกาศจากประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน


1.ให้ผู้เดินทางเข้าจังหวัดน่านทุกคนดำเนินการดังต่อไปนี้

1.1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่าน A01 กรณีเดินทางเข้าทางเส้นทางคมนาคมทางบก หรือแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงผู้เดินทาง   เข้า - ออก พื้นที่จังหวัดน่าน A02 กรณีเดินทางเข้ามาทางคมนาคมทางอากาศ และไปรายงานตัวภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ที่ได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ดังต่อไปนี้

1.1.1) กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ไปรายงานตัวที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

1.1.2) กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้านและตำบลนอกเขตเทศบาลเมืองน่านให้ไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ณ ภูมิลำเนาของผู้เดินทาง

1.1.3) กรณีพักในโรงแรมหรือที่พักเอกชน ให้ไปรายงานตัวพร้อมกรอกข้อมูลและประเมินตนเองที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน

1.2) ติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

1.3) ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

1.4) แสดงเหตุผลและความจำเป็นในการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน

1.5) ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1.6) เฝ้าระวังตนเอง กรณีมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่

2.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือ จังหวัดสมุทรสาคร ให้กักกันตัวเองอยู่ภายในบ้านหรือที่พักตนเองหรือโรงแรม/สถานที่พักเอกชน และแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1.1 และ 1.1.2 เป็นเวลา 14 วัน


3.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (4 จังหวัด) ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จะต้องปฏิบัติดังนี้

3.1) ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทันที

3.2) รายงานตัวทุก 3 วัน ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1.1 , 1.1.2 และ 1.1.3


4.ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม (20 จังหวัด) ประกอบด้วย กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี สิงห์บุรี ตราด ตาก นครนายก นครปฐม ปราจีนบุรี เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง จะต้องปฏิบัติดังนี้

4.1) ให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง (Self-Monitoring) เป็นเวลา 14 วัน และหากมีอาการที่ผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอแห้ง มีน้ำมูก ลิ้นไม่รับรสและจมูกไม่ได้กลิ่น เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทันที

4.2) รายงานตัวทุก 7 วัน ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1.1 , 1.1.2 และ 1.1.3


5.กรณีผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดน่านและจะต้องกักกันตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ตามข้อ 2 หากมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องเดินทางออกจากจังหวัดน่านก่อนครบกำหนดในการกักกันตัวเอง (14 วัน) ให้ติดต่อสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดน่านก่อนครบระยะเวลา และกรณีผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน ตามข้อ 3 และข้อ 4 หากมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องเดินทางออกจากจังหวัดน่านก่อนครบกำหนดการเฝ้าสังเกตอาการตนเอง (14 วัน) ให้แจ้ง ผู้ที่ได้รับมอบหมายตามข้อ 1.1.1 , 1.1.2 และ 1.1.3 ทราบ


ขอบคุณข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน