ชลบุรียกเลิกการตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 ทั้งจังหวัด เดินทางเข้าออกได้ไม่ต้องใช้เอกสาร เริ่ม 1 ก.พ. 64 นี้วันแรกหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ล่าสุด ทางจังหวัดชลบุรีจึงได้มีการผ่อนคลายในการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ให้เจ้าพนักงานตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อคัดกรองการเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น


ล่าสุด ทางจังหวัดชลบุรีได้มีประกาศให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป โดยจากการยกเลิกคำสั่งดังกล่าว ทางเพจ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้ระบุว่า ตามคำสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 14/2564 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2564 ให้ยกเลิกคำสั่ง คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 3/2564 ลงวันที่ 11 ม.ค. 2564 นั้นหมายถึง ให้ยกเลิกจุดตรวจ ด่านคัดกรองทั้ง 17 จุดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  

ทั้งนี้ สำหรับกรณีคนไทยที่เดินทางข้ามจังหวัด จะเน้นการตรวจคัดกรอง ติดตามกำกับกรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ในส่วนจังหวัดชลบุรียกเลิกด่านตรวจคัดกรองทั้งหมดแล้ว จึงไม่ต้องใช้เอกสารรับรองการเดินทางเข้าออก แต่สำหรับพื้นที่อื่นต้องตรวจสอบกับจังหวัดปลายทางที่จะเดินทางว่ามีนโยบายอย่างไร ทั้งเรื่องเอกสารและการกักตัว

ที่มา: Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี