เชียงใหม่คลายล็อคแล้ว! เดินทางเข้าจังหวัดได้ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ยกเว้นผู้ที่มาจากจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไปหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่มีมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2564 โดยมีผลจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564 นั้น ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ จึงได้มีการปรับมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคติดต่อด้านต่างๆ โดยมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ 


1. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) 

- กรอกข้อมูลลงในระบบ CM-CHANA

- ติดตั้งและใช้แอป “หมอชนะ”

- ต้องแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น ตามที่ ศบค. กำหนด

- ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เช่น อสม. ผู้นำชุมชน รพ.สต. สาธารณสุขอำเภอ ในพื้นที่นั้น ๆ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA

- ต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน 


2. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

- กรอกข้อมูลลงในระบบ CM-CHANA

- ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้แอป “หมอชนะ”

- รายงานตัวกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที เช่น อสม. ผู้นำชุมชน รพ.สต. สาธารณสุขอำเภอ ในพื้นที่นั้น ๆ และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA

- ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ทันที


3. ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง 

- กรอกข้อมูลลงในระบบ CM-CHANA

- ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้แอป “หมอชนะ”

- ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANAทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ที่มาจาก: Facebook ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจ จ.เชียงใหม่