เช็คเลย! ใครที่จะได้รับวัคซีนโควิดล็อตแรก 5 หมื่นโดส เดือนกุมภาพันธ์นี้

ในเดือน ก.พ.นี้ วัคซีนล็อตแรก 50,000 โดส จะถึงประเทศไทย  และวัคซีนส่วนที่เหลือจะทยอยส่งมาอย่างต่อเนื่อง

คณะอนุกรรมการอำนวยการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จึงได้วางแผนไว้ 3 ระยะ 

ระยะแรก   เป็นช่วงที่มีวัคซีนจำกัดจะฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 19,014,154 คน แบ่งเป็น

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า

ทั้งภาครัฐ - เอกชน จำนวน 1,700,000 คน

2. บุคคลที่มีโรคประจำตัว จำนวน 6,163,095 คน แบ่งเป็น

- โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง จำนวน 253,159 คน

- โรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 350,922 คน

- โรคไตเรื้อรัง จำนวน 150,000 คน

- โรคหลอดเลือดสมอง จำนวน 355,671 คน

- โรคมะเร็งทุกชนิด จำนวน 253,343 คน

- โรคเบาหวาน จำนวน 4,800,000 คน

3. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11,136,059 คน

4. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19

ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 15,000 คนระยะที่ 2    ช่วงเดือนพ.ค. - ธ.ค. 64 เมื่อจัดหาวัคซีนได้มากขึ้น

จะขยายพื้นที่ และกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ


ระยะที่ 3 ช่วง ม.ค. 65 เป็นต้นไป

เมื่อวัคซีนมีเพียงพอ จะฉีดให้กับประชาชนทุกคน


การฉีดวัคซีน จะไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  โดยจะฉีดคนละ 2 เข็ม ณ สถานที่ฉีดในโรงพยาบาล  เพราะต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ 30 นาที หากมีผลข้างเคียงจะช่วยเหลือได้ทันที


พร้อมกันนั้นยังมีการเปิด LINE Official Account ที่ใช้ชื่อว่า “หมอพร้อม” สำหรับการลงทะเบียนผู้รับวัคซีน พร้อมกับติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และติดตามประเมินผลการให้วัคซีน โดยจะเปิดใช้งานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในวันที่ 12 ก.พ. 64  ส่วนประชาชนทั่วไป จะเปิดใช้งานในเดือนเม.ย. 64


ที่มา : ไทยคู่ฟ้า