ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ลงนามคำสั่งหนังสือคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี มีมติให้ปิดโรงแรมหรือสถานประกอบการในลักษณะคล้ายโรงแรม และปิดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งของราชการและเอกชนในจังหวัดชลบุรีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


โดยให้เจ้าของกิจการดูแล ช่วยเหลือลูกจ้างในสถานประกอบการเพื่อให้ชะลอการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรี และหากสถานประกอบการใดยังมีผู้ใช้บริการ หรือมีความประสงค์ยังไม่ปิดให้บริการขอให้แจ้งนายอำเภอในพื้นที่สถานประกอบการของท่าน ภายใน 7 วัน (นับจากวันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้)


ทั้งนี้เพื่อให้กิจการเหล่านั้นได้ขอยื่นการใช้สิทธิ์ทางประกันสังคม ในการเบิกจ่ายเงินเยียวยาเป็นค่าตอบแทน (เงินเดือน) ให้พนักงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามที่กฎหมายกำหนด


อย่างไรก็ดีคำสั่งดังกล่าว ยังสามารถให้กิจการโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยวต่างๆ ที่ยังประสงค์จะเปิดกิจการให้สามารถเปิดกิจการต่อก็ได้ โดยแจ้งอำเภอที่กิจการเหล่านั้นเปิดให้บริการ ดังนั้นคำสั่งนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้กับกิจการประเภทอื่นแต่อย่างใด สามารถเดินทางเข้าออกชลบุรีได้ตามข้อกำหนด สามารถมาท่องเที่ยวได้



ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR / http://chill.travel/3iVDer4