รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ของสถาบันการเงิน และผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank) แต่ละธนาคารจะมีมาตรการอะไรบ้างดูได้ที่นี่


ลูกหนี้รายย่อย ต่ออายุมาตรการ โดยสามารถสมัครขอรับความช่วยเหลือทางการเงินต่อไปได้อีกจนถึง 30 มิถุนายน 2564


ลูกหนี้ทุกประเภท (ธุรกิจ - SMEs - รายย่อย) ลูกหนี้อาจได้รับความช่วยเหลือตามแนวทางดังนี้

- ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ลดค่างวด ต่ออายุวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนี้จากสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว ลดอัตราดอกเบี้ย ตัดยอดเงินต้นก่อนดอกเบี้ยตามความเหมาะสม เป็นต้น

- เงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องเพิ่มเติม

- ชะลอการชำระหนี้ (สำหรับลูกหนี้ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. soft loan)

- ผ่อนปรนเงื่อนไขอื่น

สินเชื่อบัตรเครดิต

มาตรการขั้นต่ำ

1.ลดอัตราผ่อนชำระขึ้นต่ำ 5% สำหรับปี 2564

2.สามารถแปลงหนี้บัตรเครดิต เป็นสินเชื่อระยะยาว (48 งวด) หรือขยายระยะเวลาเพิ่มเติม โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 12


กำหนดอัตราผ่อนชำระบัตรเครดิตขั้นต่ำ

- ธนาคารออมสิน / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกสิกร / ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารซิตี้แบงค์ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารยูโอบี / ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต / อิออน


ลดดอกเบี้ยและขยายเวลา

1.เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด ดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี

- ธนาคารกสิกร / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารซิตี้แบงค์ / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต

2.เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด ตามเงื่อนไขธนาคาร

- ธนาคารยูโอบี

3.อื่นๆ ตามเงื่อนไขธนาคาร

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารออมสิน / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) / อิออน


พักชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ย

1.พักเงินต้น 6 เดือน

- ธนาคารกสิกร

2.พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน

- ธนาคารยูโอบี


สินเชื่อบุคคล / สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

มาตรการขั้นต่ำ

1.สินเชื่อส่วนบุคคล : เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด

2.คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 22% หรือลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ

3.สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด /จำนำทะเบียนรถ : ลดค่างวดอย่างน้อย 30%


พักหนี้ เงินต้น+ดอกเบี้ย

1.พักชำระค่างวด 3 เดือน

- ธนาคารออมสิน / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารเกียรตินาคินภัทร / ธนาคารยูโอบี / ธนาคารธนชาต / ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย / เอเซียเสริมกิจลีซซิ่ง / ใจกว้าง เอเชีย ธนพัฒน์

2.พักชำระค่างวด 4 เดือน

- ศรีสวัสดิ์

3.พักชำระค่างวด 6 เดือน

- ธ.ก.ส.

4.พักชำระค่างวด 12 เดือน

- ธ.ก.ส. / SG CAPITAL


ให้สินเชื่อเพิ่ม

- ธนาคารออมสิน / ธ.ก.ส.


พักชำระเงินต้น

1.พักชำระเงินต้น 3 เดือน

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2.พักชำระเงินต้น 3-6 เดือน

- ธนาคารออมสิน*

3.พักชำระเงินต้น 6 เดือน

- ธนาคารกสิกร / เงินเทอร์โบ

4.พักชำระเงินต้น 6-12 เดือน

- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย / ใจกว้าง เอเชีย ธนพัฒน์ / SG CAPITAL


ขยายระยะเวลา / เปลี่ยนเป็นสินเชื่อยาว

- ธนาคารออมสิน / ธนาคารกรุงเทพ / ธ.ก.ส. / ธนาคารกสิกร / ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารเกียรตินาคินภัทร / ธนาคารซิตี้แบงค์ / ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย / ใจกว้าง เอเชีย ธนพัฒน์ / เอเซียเสริมกิจลีซซิ่ง / เงินเทอร์โบ / SG CAPITAL / มิตรสินด่วน


ลดอัตราผ่อนชำระ / ค่างวด

- ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารเกียรตินาคินภัทร / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารกสิกร / ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต / ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย / ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารซิตี้แบงค์ / ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย / เงินเทอร์โบ / SG CAPITAL / มิตรสินด่วน / เอเซียเสริมกิจลีซซิ่ง / ศรีสวัสดิ์ / เฮงลิสซิ่ง


ลดดอกเบี้ย

1.ลดดอกเบี้ย 22%

- ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารยูโอบี / ธนาคารซิตี้แบงค์ / ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต / ธนาคารกสิกร / พรอมิส

2.ลดดอกเบี้ย เงื่อนไขตามธนาคาร

- ธนาคารออมสิน* / ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธ.ก.ส. / มิตรสินด่วน / เอเซียเสริมกิจลีซซิ่ง


*สำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด


สินเชื่อเช่าซื้อ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

มาตรการขั้นต่ำ

1.เลื่อนชำระค่างวด เงินต้น + ดอกเบี้ย 3 เดือน

2.ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาชำระหนี้


พักหนี้ เงินต้น + ดอกเบี้ย 3 เดือน

- ธนาคารกสิกร / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา* / ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต / ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย / ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารเกียรตินาคินภัทร / ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


ลดค่างวด

- ธนาคารกสิกร / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา* / ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต / ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย / ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารเกียรตินาคินภัทร / ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย)


ขยายระยะเวลา

- ธนาคารกสิกร / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต / ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย / ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารเกียรตินาคินภัทร / ลีสซิ่ง ไอซีบีซี (ไทย) / ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


*เฉพาะพื้นที่รัฐบาลประกาศเป็นพื้นที่ควบคุม


สินเชื่อเช่าซื้อ ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (non-bank)

มาตรการขั้นต่ำ

1.เลื่อนชำระค่างวด เงินต้น + ดอกเบี้ย 3 เดือน

2.ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาชำระหนี้


พักหนี้ เงินต้น + ดอกเบี้ย 3 เดือน

- เมืองไทย แคปปิตอล / Honda Leasing / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / สมหวังเงินสั่งได้


พักชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย

- SG CAPITAL / ศรีสวัสดิ์


ลดค่างวด

-  Honda Leasing / เฮงลิสซิ่ง / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / เอเซียเสริมกิจลีซซิ่ง / ศรีสวัสดิ์ / สตาร์มันนี่


ขยายเวลา

-  Honda Leasing / เฮงลิสซิ่ง / เอเซียเสริมกิจลีซซิ่ง / ศรีสวัสดิ์ / สตาร์มันนี่


สินเชื่อบ้าน

มาตรการขั้นต่ำ

1.เลื่อนชำระค่างวด เงินต้น + ดอกเบี้ย 3 เดือน

2.เลื่อนชำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ย

3.ลดค่างวดโดยขยายระยะเวลาชำระหนี้


พักหนี้ เงินต้น + ดอกเบี้ย

1.พักหนี้ เงินต้น + ดอกเบี้ย 3 เดือน

- ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกสิกร / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต / ธนาคารเกียรตินาคินภัทร / ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) / ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย / ธนาคารกรุงเทพ / LH Bank / ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

2.พักหนี้ เงินต้น + ดอกเบี้ย 1 ปี

- ธ.ก.ส.


ลดดอกเบี้ย

1.ลดดอกเบี้ย 3 เดือน

- ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกสิกร / ธนาคารกรุงเทพ / LH Bank / ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)

2.ลดดอกเบี้ย 3-12 เดือน

- ธนาคารออมสิน

3.ลดดอกเบี้ยตามเงื่อนไข

- ธ.ก.ส. / ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย


พักชำระเงินต้น

1.พักชำระเงินต้น 3 เดือน

 - ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกสิกร / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) / ธนาคารกรุงเทพ / LH Bank

2.พักชำระเงินต้น 3-12 เดือน

- ธนาคารออมสิน

3.พักชำระเงินต้น 6 เดือน

- ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต / ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

4.พักชำระเงินต้น 1 ปี

- ธนาคารยูโอบี / ธ.ก.ส.


ลดค่างวด

1.ลดค่างวด 50% 3 เดือน

- ธนาคารกสิกร

2.ลดค่างวด 25-75% 6 เดือน

- ธ.อ.ส.

3.ลดค่างวด 70% 6 เดือน

- ธนาคารทีเอ็มบีและธนชาต

4.ลดค่างวดตามเงื่อนไข

- ธ.ก.ส. / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารเกียรตินาคินภัทร / ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) / LH Bank / ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย


ขยายระยะเวลา

- ธ.ก.ส. / ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย / ธนาคารกรุงเทพ / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารเกียรตินาคินภัทร / ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) / LH Bank / ธนาคารทิสโก้ / ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อ


สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.bot.or.th

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย